Skip to main content

Opening bio-based markets via standards, labelling and procurement

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jak promować produkty pochodzenia biologicznego

Produkty pochodzenia biologicznego wytwarzane z odnawialnych surowców biologicznych, takich jak rośliny, wspierają zrównoważoną gospodarkę poprzez zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy zbadano, w jaki sposób można otworzyć rynki na produkty pochodzenia biologicznego poprzez standaryzację, etykietowanie i zamówienia.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Społeczeństwo

UE uznała sektor produktów pochodzenia biologicznego za obszar priorytetowy ze względu na wysoki potencjał rozwoju, możliwość tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla. Projekt OPEN-BIO (Opening bio-based markets via standards, labelling and procurement – otwarcie rynków produktów pochodzenia biologicznego poprzez normy, etykietowanie i zamówienia) miał na celu zapewnienie narzędzi do zwiększenia publicznej akceptacji produktów pochodzenia biologicznego poprzez zachęcanie do tworzenia norm, systemów certyfikacji, etykiet ekologicznych i baz danych zawierających informacje o produktach. Opracowane badania standaryzacyjne „Prace wykonywane w ramach projektu OPEN-BIO były dość różnorodne” – mówi koordynator projektu Ortwin Costenoble. „Znaczna część badania była poświęcona ustanowieniu i ulepszaniu metod badań produktów pochodzenia biologicznego. Działania dotyczyły badań zawartości biologicznej, biodegradowalności w różnych warunkach i ulepszania badań funkcjonalności” – wyjaśnia. Naukowcy bazowali na poprzednim projekcie, w ramach którego rozpoczęto standaryzację metod badań właściwości produktów pochodzenia biologicznego. W ramach projektu OPEN-BIO podjęto dalsze działania dotyczące proponowanych standardów i opracowano nowe normy, uwzględniając możliwość biodegradacji w wodzie morskiej, kompostowalność i możliwość przekształcania w biogaz. Zespół opracował ujednolicone metody mające na celu pomoc w produkcji i potwierdzaniu deklaracji dotyczących zawartości biologicznej i związanych z nią właściwości produktu. Kilka metod opracowanych w ramach projektów OPEN-BIO zgłoszono do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), z których dwie zostały już przyjęte. Dialog z konsumentami Partnerzy projektu dotarli również do grup konsumentów w celu określenia ich potrzeb i wymagań. Informacje te zostały wykorzystane do stworzenia bazy danych, która dostarcza odpowiednich informacji dotyczących bioproduktów urzędnikom zajmującym się zamówieniami publicznymi. „Podczas pracy spotkaliśmy się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi opiniami na temat produktów pochodzenia biologicznego, ale już sam termin budził wątpliwości, ponieważ nie było wiadomo, co tak naprawdę oznacza” – informuje Ortwin Costenoble. Użytkownicy bazy danych mogą znaleźć informacje dotyczące zawartości biologicznej produktów oraz ich ekologiczności, funkcjonalności i kwestii dotyczących końca okresu ważności, takich jak biodegradowalność. Deklaracje te są potwierdzane przez odniesienia do norm, kart technicznych i etykiet. Baza danych będzie pierwszym miejscem, do którego mogą udać się osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi, szukając rzetelnych informacji dotyczących dostępnego asortymentu produktów pochodzenia biologicznego na rynku europejskim. „Baza danych dostarczyła cennych spostrzeżeń, które zostały uwzględnione w nowym projekcie INNPROBIO dotyczącym w szczególności zamówień publicznych na innowacyjne produkty pochodzenia biologicznego” – mówi Ortwin Costenoble. Produkty pochodzenia biologicznego przynoszą korzyść dla wszystkich Członkowie konsorcjum współpracowali z europejskimi instytutami badań i firmami w celu określenia możliwości opracowania ekoetykiety. Etykieta znakująca produkty pochodzenia biologicznego może zwiększyć zaufanie konsumentów i zapotrzebowanie rynku. Dzięki niej można będzie przekazać informacje użytkownikom produktów pochodzenia biologicznego w sposób przejrzysty. Projekt OPEN-BIO pomoże producentom bioproduktów chcącym rozwijać swój biznes poprzez wykorzystanie wyników badań standaryzacyjnych w celu uniknięcia nieporozumień i oskarżeń dotyczących fałszywych deklaracji. Będzie również stanowił pomoc dla organizacji zajmujących się zamówieniami publicznymi, dzięki stworzonej bazie danych. Z projektu OPEN-BIO skorzysta również społeczeństwo jako całość, ponieważ jego wyniki, zwłaszcza te dotyczące biodegradowalności i recyklingu, zostaną wykorzystane w celu wspierania i priorytetyzowania nowych polityk w zakresie ochrony środowiska w UE. Wynikające z tego zmniejszenie ilości odpadów i zanieczyszczeń przyczyni się do ochrony środowiska i złagodzenia skutków zmieniającego się klimatu.

Słowa kluczowe

Produkty pochodzenia biologicznego, OPEN-BIO, normy, zamówienia, ekoetykieta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania