Skip to main content

European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie przywództwa Europy w zakresie technologii CCS

Projekt utworzenia światowej klasy rozproszonej sieci laboratoriów pomoże Europie stać się wiodącym regionem w badaniach nad CCS, otwierając nowe możliwości handlowe i zapewniając skoordynowane działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Energia

Globalne zapotrzebowanie na technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) wciąż rośnie. Aby technologie te były możliwe do wdrożenia i efektywne pod względem kosztów, wymagane są pilne działania badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie. Celem finansowanego przez UE projektu ECCSEL (European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure) jest ustanowienie europejskiego przywództwa w tej dziedzinie poprzez stworzenie światowej klasy rozproszonej infrastruktury laboratoryjnej, dostępnej dla celów przemysłowych i badawczych. W ramach projektu powołano różne partnerstwa, aby uniknąć powielania działań i usprawnić wspólne finansowanie nowych ośrodków badawczych w całej Europie. Zwiększenie potencjału badawczego „Jako facylitator światowej klasy badań w zakresie CCS projekt ECCSEL będzie zrzeszał europejskie środowisko badawcze i innych dostawców wiedzy w celu zapewnienia wiedzy fachowej, zaawansowanych laboratoriów i ośrodków badawczych” – wyjaśnia dyrektor projektu ECCSEL Sverre Quale z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU). „To nie byłoby możliwe w przypadku samodzielnej pracy tylko jednego kraju”. Projekt ECCSEL przekształcił się w stały podmiot prawny działający pod nazwą ERIC (Europejskie Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej). Jest to centralny ośrodek z oddziałami krajowymi, zrzeszający około 50 światowej klasy laboratoriów i projektów pilotażowych w jednej strukturze. Ukończone i/lub zatwierdzone wspólne plany inwestycyjne wynoszą prawie 90 mln euro. Infrastruktura laboratoryjna, która obecnie składa się z ośrodków z dziewięciu krajów, będzie zachęcać do opracowywania w Europie komercyjnych zastosowań technologii CCS. Na przykład przedsiębiorstwa inżynieryjne i dostawcy technologii będą mogli promować najnowsze innowacje i rozwiązania wśród potencjalnych partnerów, podczas gdy właściciele zakładów i partnerzy przemysłowi będą mogli łatwiej inwestować w najnowocześniejsze technologie CCS. „Konsorcjum ECCSEL ERIC zapewni również dostępność obiektów wymaganych do prowadzenia badań w obszarach priorytetowych dla międzynarodowego środowiska badawczego” – dodaje Quale. „W ten sposób ECCSEL ERIC przyczyni się do pobudzenia rozwoju technologicznego, przyspieszając tym samym komercjalizację i wdrażanie technologii CCS”. Przywództwo w zakresie środowiska Oprócz szans gospodarczych dla europejskiego biznesu, technologia CCS ma również znaczenie geopolityczne. „Aby osiągnąć cel Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) dotyczący ograniczenia temperatury o 2°C oraz porozumienia paryskiego (1,5°C), technologie CCS muszą zostać opracowane i wdrożone w ciągu dekady” – mówi Quale. W swoim najnowszym programie działań IEA doradza, w jaki sposób technologia CCS powinna być stosowana w różnych regionach do 2030 i 2050 roku, podkreślając jednocześnie znaczenie szeroko zakrojonego wdrożenia technologii CCS w sektorach wytwarzania energii i przemysłu. „W kontekście europejskim oznacza to wychwytywanie i składowanie łącznie 1,8 Gt CO2 do 2030 roku i 12,2 Gt do 2050 roku, biorąc pod uwagę przewidywane rosnące zapotrzebowanie. Według IEA 40% ograniczeń emisji musi mieć miejsce w europejskich sektorach przemysłu. Wyzwania dotyczące zmian klimatycznych związane są z potrzebą badań, innowacji, rozwoju, testowania i weryfikacji technologii CCS, która nie może być zaspokojona przez pojedyncze, indywidualne laboratoria badawcze”. W rezultacie zainteresowane strony z całej Europy przyznały, że istnieje zapotrzebowanie na zmodernizowane i nowe obiekty badawcze zajmujące się technologią CCS. Zostało to wyrażone poprzez stworzenie platform, takich jak Platforma Zerowej Emisji (ZEP), Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Energią w zakresie technologii CCS (EERA-CCS), których cele będą realizowane w ramach projektu ESSCEL. Mamy nadzieję, że spełnimy naszą wizję dotyczącą ograniczenia emisji CO2 w przemyśle i sektorze wytwarzania energii w Europie i przyczynimy się do walki ze zmianami klimatycznymi” – podsumowuje Quale.

Słowa kluczowe

Węgiel, CCS, ECCSEL, ERIC, zmiana klimatu, IEA, CO2

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania