European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Binding-activated fluorescent DNA/peptide chimeric probes for cancer imaging

Article Category

Article available in the following languages:

Chimeryczne sondy do obrazowania nowotworów

Obrazowanie nowotworów jest ważnym instrumentem w badaniach i diagnostyce nowotworów. Współczesne obrazowanie nowotworów wspomaga chirurgię i radioterapię oraz pomaga w identyfikacji pacjentów, niereagujących na leczenie.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe
Zdrowie icon Zdrowie

Nadrzędnym celem wspieranego z funduszy unijnych projektu CHIMERA (Binding-activated fluorescent DNA/peptide chimeric probes for cancer imaging) było opracowanie i optymalizacja narzędzi do obrazowania, przewidzianych do wykrywania guzów za pośrednictwem multidyscyplinarnej wymiany wiedzy i doświadczenia. Cel naukowy projektu CHIMERA skupiał się na wykonaniu inspirowanych naturą chimerycznych DNA/peptydowych sond do obrazowania nowotworów. Partnerzy zaprojektowali, skonstruowali i zoptymalizowali określone biomolekularne nanocząstki, które pod wpływem wiązania z elementami docelowymi ulegają zmianom konformacyjnym i sygnalizują obecność markera nowotworowego. Cel edukacyjny projektu polegał na wspólnym wysiłku przeszkolenia biorących udział naukowców odnośnie istotnych aspektów bioczujników DNA, nanotechnologii oraz obrazowania nowotworów in vitro a także in vivo. Wypracowanie chimerycznych DNA/peptydowych nanoprzełączników wymagało ukierunkowanego doświadczenia i wymiany wiedzy, jak również przeszkolenia wizytujących naukowców przez doświadczonych badaczy. Szkolenie obejmowało wszystkie aspekty syntezy sondy chimerycznej DNA/peptydowej na potrzeby obrazowania nowotworów. Ostatecznie, projekt pomógł ustanowić owocną współpracę długoterminową pomiędzy międzynarodowymi zespołami badaczy. Podczas 36 miesięcy trwania projektu, 15 uczestniczących naukowców otrzymało kompleksowe szkolenie w zakresie kilku ważnych technik. Należały do nich analiza spektroskopowa i obrazowania, techniki związane z wyświetlaniem fagów (in vitro, ex vivo oraz in vivo). Szkolenie dotyczyło również obsługi oprogramowania, pozwalającego na przewidywanie zachowania DNA, takiego jak m-fold. Wizytujący naukowcy wypracowali ważne wyniki naukowe i ich wkład w działania projektowe jest nie do przecenienia. Wysoka jakość wyników została potwierdzona publikacjami w czasopismach, wymagających recenzji rówieśniczej z wysokim wskaźnikiem cytowań oraz prezentacjami na kilku międzynarodowych konferencjach.

Słowa kluczowe

Obrazowanie nowotworu, CHIMERA, chimeryczne DNA/peptydowe sondy, nanocząstki, bioczujniki DNA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania