Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja Europejska uruchamia szereg badań - rozwijanie wiedzy na rzecz polityki badań opartej na danych

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej opublikowała dnia 15 lipca 2009 r. pierwsze noty informacyjne dotyczące szeregu badań uzupełniających w celu opracowania i analizy wskaźników oraz poznania konsekwencji politycznych i wyciągnięcia wniosków. W n...

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej opublikowała dnia 15 lipca 2009 r. pierwsze noty informacyjne dotyczące szeregu badań uzupełniających w celu opracowania i analizy wskaźników oraz poznania konsekwencji politycznych i wyciągnięcia wniosków. W nawiązaniu do przedstawionego na początku tego roku przez Janeza Potocnika, Komisarza ds. Nauki i Badań, raportu nt. kluczowych danych o stanie Nauki, Technologii i Konkurencyjności 2008/2009, badania mają dalej rozwijać oparty na danych system monitorowania postępów w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i gospodarki opartej na wiedzy. Celem jest pomiar postępów w tworzeniu przestrzeni ERA w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. Powinny one również dostarczyć danych do analizy wpływu badań, strategii badawczych i programów dotyczących konkurencyjności Europy oraz wkładu badań w rozwój a także rozwiązywanie problemów społecznych i globalnych. Tytuły badań są następujące: - Analiza i systematyczna aktualizacja wskaźników bibliometrycznych; - Umiędzynarodowienie inwestycji badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw oraz analiza ich wpływu gospodarczego; - Inwestycje we wspólne i otwarte programy badawczo-rozwojowe oraz ich skutki gospodarcze; - Koszty patentów - porównanie między krajami oraz analiza wpływu na wykorzystanie wyników B+R przez MŚP, uczelnie wyższe oraz publiczne organizacje badawcze; - Pomiar i analiza przepływów wiedzy i wykorzystania wyników B+R na podstawie danych dotyczących patentów i licencji; - Inwestycje B+R oraz zmiany strukturalne w sektorach - analiza ilościowa i jakościowa, zalecenia dotyczące polityki; Sześć badań, mimo iż w pełni niezależnych od siebie, zdefiniowano tak, aby były spójne pod względem zakresu, zasięgu geograficznego i sektorowego oraz metodologii. Umożliwi to połączenie ich wyników w celu analizy interakcji między produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem wyników badań i technologii oraz pomiaru wpływu warunków ramowych i działań ustawodawczych.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Kontakt: Europejska Przestrzeń Badawcza: gospodarka oparta na wiedzy Do wiadomości RTD/C.3 B-1049 Bruksela Więcej wcześniejszych not informacyjnych na temat poszczególnych badań można znaleźć na stronach: Analiza i systematyczna aktualizacja wskaźników bibliometrycznych: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193377-2009:TEXT:PL:HTML Umiędzynarodowienie inwestycji badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw oraz analiza ich wpływu gospodarczego: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193378-2009:TEXT:PL:HTML Inwestycje we wspólne i otwarte programy B+R oraz ich wpływ gospodarczy: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193379-2009:TEXT:PL:HTML Koszty patentów - porównanie między krajami oraz analiza wpływu na wykorzystanie wyników B+R przez MŚP, uczelnie wyższe oraz publiczne organizacje badawcze: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193380-2009:TEXT:PL:HTML Pomiar i analiza przepływów wiedzy i wykorzystania wyników B+R na podstawie danych dotyczących patentów i licencji: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193381-2009:TEXT:PL:HTML Inwestycje B+R oraz zmiany strukturalne w sektorach - analiza ilościowa i jakościowa, zalecenia dotyczące polityki; http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193382-2009:TEXT:PL:HTML Raport nt. kluczowych danych o stanie Nauki, Technologii i Konkurencyjności 2008/2009 można pobrać z następującej strony: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report2008-2009_en.pdf