European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Program COST a zrównoważone produkty i usługi leśne

Współpraca naukowa i techniczna stanowi istotną część europejskiego planu działań. Przejawia się to w szczególności w postaci programu COST, który stanowi zarys międzyrządowych działań mających na celu wsparcie wymiany doświadczeń w zakresie europejskich inwestycji badawczych ...

Współpraca naukowa i techniczna stanowi istotną część europejskiego planu działań. Przejawia się to w szczególności w postaci programu COST, który stanowi zarys międzyrządowych działań mających na celu wsparcie wymiany doświadczeń w zakresie europejskich inwestycji badawczych oraz wzmocnienie pozycji Europejskiego Obszaru Badawczego (European Research Area, ERA) na rynku światowym. W ramach programu COST została w Wiedniu zorganizowana seria warsztatów strategicznych pod hasłem "Prognozowanie popytu na produkty leśne i związane z nimi usługi". Warsztaty miały zwrócić uwagę na istotę zaangażowania głównych partnerów w proces prognozowania w branży leśnej. Uczestnicy programu COST stwierdzili w wystosowanym komunikacie, że partnerzy branżowi i biznesowi powinni uczestniczyć w testowaniu pomysłów zaprezentowanych podczas warsztatów. Ważnym elementem jest także ich ocena tendencji, czynników rozwoju i zmian oraz pojawiających się problemów. Uczestnicy programu COST oficjalnie rozpoczęli warsztaty, prezentując potencjał i mocne strony przewidywanych rozwiązań oraz informacje na ich temat. Inicjatywa COST Foresight 2030 (Prognoza na rok 2030) miała na celu zbadanie za pomocą technologii cyfrowych wspólnej wizji przyszłości obejmującej okres po roku 2030. Poszerzono dzięki niej wiedzę know-how w zakresie czynników rozwoju, tendencji, sygnałów oraz scenariuszy. Według komunikatu istotną wartość wniósł także projekt XEVENTS, rzucając światło na "rolę niepewności i czynników wpływających na zmianę uwarunkowań w badaniu przyszłych sytuacji". Uczestnicy warsztatów zaprezentowali także narzędzia i metody prognostyczne oraz podzielili się wiedzą w zakresie branży leśnej. Przykładowo w ramach warsztatów ponad 40 przedstawicieli leśnictwa i środowisk naukowych przeprowadziło ocenę potrzeb i wymagań branży, szczególnie w odniesieniu do okresu od chwili obecnej do roku 2030 oraz 2050. Uczestnicy wybrali sześć ścieżek rozwoju wymagających dalszej oceny. W najbliższych tygodniach zostaną przeprowadzone testy i analizy wyników warsztatów. Przydatne będą wszelkie informacje od przedstawicieli sektora biznesowego i badawczego, osób odpowiedzialnych za wdrażanie polityki i decydentów oraz organizacji pozarządowych. Umożliwią one dalsze rozszerzenie celów badawczych programu COST. "Wiedza uzyskana w wyniku przeprowadzenia warsztatów posłuży do określenia przyszłych priorytetów badawczych" - podkreślił dr Sjur Baardsen, przewodniczący Komitetu ds. Lasów oraz Produktów i Usług Leśnych (Domain Committee of Forests, their Products and Services, DC FPS) programu COST. Członkowie wiodącej europejskiej sieci zajmującej się badaniem lasów - Europejskiego Instytutu Leśnego (European Forest Institute, EFI) - podjęli współpracę z komitetem DC FPS programu COST w celu wsparcia pomyślnej realizacji projektu. Działania badawcze komitetu DC FPS są ukierunkowane na: zrównoważone potrzeby ekonomiczne, środowiskowe i społeczne obecnych oraz przyszłych pokoleń, ochronę lasów przed zagrożeniami środowiskowymi (takimi jak zanieczyszczenie, burze, szkodniki oraz choroby), powszechniejsze wykorzystanie drewna jako zrównoważonego, wydajnego i odnawialnego źródła energii, zwiększenie wiedzy w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości masy włóknistej i papieru oraz produktów wytwarzanych na ich bazie, a także wykorzystanie biomasy pochodzącej z zasobów leśnych do zaspokojenia potrzeb w zakresie zrównoważonych źródeł energii. Realizacja tej inicjatywy jest możliwa głównie dzięki działaniom belgijskiej Platformy Technologicznej Branży Leśnej (Forest-based Sector Technology Platform, FTP), szwedzkiego Programu "Lasy Przyszłości", zespołu Europejskiego Badania Branży Leśnej (European Forest Sector Outlook Study) (Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, UNECE/FAO), Międzynarodowej Unii Organizacji Badań Lasów (International Union of Forest Research Organizations), Stałej Komisji ds. Badań Rolnictwa (Standing Committee for Agricultural Research, SCAR), Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency, IEA), nowozelandzkiego instytutu badawczego Scion oraz Międzynarodowej Rady ds. Zachowania Gatunków Zwierząt i Przyrody. Warsztaty strategiczne programu COST potrwają dwa lata. Konferencja zamykająca odbędzie się podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE jesienią 2011 roku.

Kraje

Belgia, Polska, Szwecja

Powiązane artykuły