Skip to main content

Dynamic Preservation of Interactive Art: The next frontier of Multimedia Cultural Heritage

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sztuka interaktywna stanie się o wiele bardziej dostępna

Wyszukiwanie na podstawie zawartości jest od dawna stosowane w przypadku plików audio i zdjęć, a ostatnio także do filmów. Pewien projekt wspierany ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” ma celu objęcie tą techniką także sztuki interaktywnej.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

„Instalacje czy performanse są obecnie wyszukiwane w (i tak rzadkich) kolekcjach cyfrowych głównie na podstawie tytułu i autora, roku produkcji i słów kluczowych”, mówi dr Federica Bressan, badaczka zajmująca się projektem DaphNet. Informacji dotyczących konfiguracji technologicznej i interakcji z użytkownikiem nie da się wyszukiwać, ponieważ nie są one przechowywane w sposób umożliwiający przetwarzanie maszynowe. Potrzebny jest język, który umożliwi wykonywanie operacji semantycznych i rozmowę o sposobach interakcji. Refleksja teoretyczna „Wyzwanie”, wyjaśnia dr Bressan, „polega na zbudowaniu taksonomii sposobów interakcji, które mogą być wykorzystane do opisania interaktywnych prac w zadowalający sposób”. Aby umożliwić łatwe przeszukiwanie treści, które obecnie trudno jest nawet archiwizować, najpierw potrzebna jest baza metodologiczna i działający model. Istnieje kilka sposobów mierzenia interakcji, ale nie jest jeszcze jasne, który z nich może zostać wykorzystany w celu archiwizacji i wyszukiwania. „Podczas realizacji projektu DaphNet musiałam znaleźć użyteczną definicję pojęć takich jak interakcja, sprawczość, przyczynowość, inteligencja i oczywiście: znaczenie”, tłumaczy dr Bressan. Badaczka uważa tę teoretyczną refleksję za najcenniejszy rezultat projektu. W odniesieniu do dziedziny dziedzictwa kulturowego projekt przyczynia się do zachowania interaktywnych instalacji i performansów artystycznych. Jeśli chodzi o skutki ekonomiczne, możliwe do przeszukania dane są zdecydowanie warunkiem koniecznym do dalszego wykorzystywania zasobów reprezentowanych przez te dane. Prace w ramach projektu dotyczyły też wymiaru płci. „Zainteresowanie kobiecym spojrzeniem na świat sztuki i nauki skłoniło mnie do włączenia analizy płci na poziomie makro, mezo i mikro w całym projekcie”. Dr Bressan jest członkinią grupy roboczej Gender Equality and Diversity for Mobile Researchers in Science (GEMS) oraz Women Being. Badaczka opublikowała szczegółowy raport dotyczący wyzwań, jakie stanowi integracja analizy płci w badaniach niezwiązanych z tą tematyką, w którym omawia doświadczenia z realizacji interdyscyplinarnego projektu związanego z multimedialnym dziedzictwem kulturowym. Refleksja praktyczna Grant przyznany w ramach działania "Maria Skłodowska-Curie" pozwolił dr Bressan na daleko idący rozwój osobisty i zawodowy. „W trakcie stypendium nauczyłam się, że kluczowym elementem składowym każdego znaczącego przedsięwzięcia są ludzie: każda praca jest pracą zespołową”. Wygląda na to, że zasada ta przyświecała badaczce od samego początku. Za przykład może posłużyć sama nazwa projektu. „DaphNet to połączenie słów Daphne i Network. Daphne (Dafne) nawiązuje do mitu greckiego, podczas gdy Network (sieć) odnosi się do sieci artystów i organizacji, która jest podstawą projektu i cennym źródłem wiedzy wykorzystywanej w ramach moich badań”. Dr Bressan będzie nadal zgłębiać swoje zainteresowania dzięki stypendium Fulbrighta (2020), co będzie oznaczać „amerykańską przygodę, która jest dla mnie – z naukowego punktu widzenia – niezbadanym terytorium”. Technokultura Dr Bressan nadal rozwija kwestie związane z tym zagadnieniem i dzieli się wiedzą na tematy poruszone w ramach projektu DaphNet poprzez swój podcast dotyczący technokultury, w ramach którego przeprowadza wywiady z międzynarodowymi ekspertami, którzy „mają coś ciekawego do powiedzenia na temat powiązań między technologią a kulturą w dzisiejszych czasach”. Znaczenie tej działalności najlepiej oddają jej własne słowa: „Technokultura bada, w jaki sposób technologia cyfrowa wpływa na nasze życie, nasze doświadczenia, a także na współczesne rozumienie bycia człowiekiem”. Pierwszy sezon zakończy się 33. odcinkiem w lipcu 2019 roku, natomiast dr Bressan pracuje obecnie nad drugim sezonem, który rozpocznie się pod koniec 2019 roku.

Słowa kluczowe

DaphNet, możliwość wyszukiwania, technokultura, sztuka interaktywna, sposoby interakcji, równość płci, wyszukiwanie oparte na treści, kolekcja cyfrowa, instalacja interaktywna, performans artystyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania