European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE

Unia Europejska stawia sobie ambitne cele w zakresie zmniejszenia śladu węglowego i stawania się światowym liderem w trwającej walce z globalnym ociepleniem. Potrzeba stworzenia i rozwijania prężnego rynku usług klimatycznych staje się coraz pilniejsza. Dzięki niemu Europa dysponować będzie usługami, narzędziami i wiedzą potrzebnymi do skutecznego reagowania na zmiany klimatu i zwiększenia ogólnej wytrzymałości.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany klimatyczne pozostają jednym z najbardziej palących wyzwań na świecie. Komisja Europejska zobowiązała się do stworzenia „dalekowzrocznej polityki klimatycznej”, która ma doprowadzić do ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych o 80-95% do 2050 r. – i ich całkowitego wyeliminowania do roku 2100 – a także zapewnić szeroko zakrojone działania przystosowawcze dla społeczeństwa i gospodarki, aby to umożliwić. Usługi klimatyczne będą mieć istotny wpływ na tworzenie skutecznych strategii przystosowawczych. Pomimo że jest to stosunkowo nowy i wyspecjalizowany sektor, Komisja Europejska uważa – co zostało potwierdzone w europejskiej mapie drogowej na rzecz badań i innowacji w zakresie usług klimatycznych 2015 (ang. 2015 European Research and Innovation Roadmap for Climate Services) – że ma on potencjał, by stać się kluczowym zasobem w transformacji na rzecz społeczeństwa niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu. Obecnie pilnym wyzwaniem dla usług klimatycznych jest potrzeba przeanalizowania i rozpowszechniania informacji na temat wszystkich prawdopodobnych skutków zmian klimatu (wg różnych scenariuszy) oraz zapewnienia skutecznych reakcji i wzmocnienia wrażliwych społeczności. Wykorzystanie najlepszych dostępnych danych klimatycznych i wiedzy ma zasadniczy wpływ na stworzenie sprawnych narzędzi, produktów i usług, które pobudzą innowacyjność w obrębie dostosowywania, łagodzenia i zmniejszania ryzyka klęski. Pozwoli to podejmować lepsze i bardziej świadome decyzje, umożliwi przyjęcie pewniejszego podejścia do zarządzania ryzykiem, wesprze rozwój rynku usług klimatycznych i tworzenie miejsc pracy oraz wywrze pozytywny wpływ na przyszły, zrównoważony wzrost gospodarczy Europy. Niniejszy pakiet Results Pack opisuje cztery innowacyjne i przełomowe projekty finansowane ze środków UE w ramach Siódmego Programu Ramowego (ang. Seventh Framework Programme, FP7). Wnoszą one istotny i ekscytujący wkład w rozwój europejskiego rynku usług klimatycznych. Każdy z czterech projektów przyczynia się do zwiększenia wiedzy naukowej na temat zmian klimatycznych i roli, jaką ludzie odgrywają w tym procesie. Sukces wspomnianych inicjatyw pozwolił uzupełnić poziom wiedzy i dał podstawy do prężnego rozwoju sektora, który w najbliższych latach nadal będzie wspierany przez UE poprzez bieżące i przyszłe badania realizowane w obrębie programu Horyzont 2020 i innych stosownych mechanizmów finansowania.