Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Wsparcie dla społeczności wiejskich w obliczu poważnych wyzwań

Dzięki inicjatywie finansowanej z funduszy Unii Europejskiej, strategie opierające się na dziedzictwie kulturowym i naturalnym wspierają obszary wiejskie dotknięte klęskami.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Rosnąca urbanizacja, ubóstwo, zmiany klimatu, a także zagrożenia naturalne takie jak powodzie, huragany i trzęsienia ziemi to tylko niektóre z czynników wpływających na życie na wsiach. Najbardziej narażone społeczności coraz mniej są w stanie mierzyć się z takimi problemami, ale istnieje szereg działań mogących zwiększyć ich odporność, wspierając je w zmaganiach z trudnymi wydarzeniami i stresującymi wyzwaniami. Tutaj zastosowanie znajduje projekt RURITAGE, finansowany z funduszy Unii Europejskiej, którego dyktowane ochroną dziedzictwa strategie pomagają terenom wiejskim zwiększyć swoją odporność i elastyczność, dzięki czemu będą w stanie poradzić sobie w trudnych sytuacjach i przystosować się do nich. W ramach projektu RURITAGE powstaje nowy model rewitalizacji terenów wiejskich w Unii Europejskiej i poza jej granicami. W komunikacie prasowym opublikowanym przez UNESCO, partnera projektu, podano, że obszary wiejskie objęte projektem RURITAGE nieprzerwanie się rozwijają, wykorzystując dziedzictwo kulturowe i naturalne jako główny środek do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i integracji społecznej. „Odporność to jeden z sześciu Obszarów Systemowej Innowacji (SIA), które pomagają w rozpoznaniu wyjątkowego potencjału regionu”, informuje komunikat prasowy. Dalej czytamy, że „strategia opierająca się na dziedzictwie zwiększa szansę, że społeczność szybciej odbuduje niezbędne obszary, zwiększając swoją odporność i elastyczność nie tylko pod względem gospodarczym, ale także tym związanym z nastawieniem ludzi w obliczu katastrof, takich jak huragany, powodzie i trzęsienia ziemi”. Innymi obszarami SIA uwzględnionymi w projekcie RURITAGE są pielgrzymki, zrównoważona, lokalna produkcja żywności, zintegrowane zarządzanie krajobrazem i migracja.

Przeciwdziałanie i przygotowanie

W tym samym komunikacie prasowym wskazano dwa wzory do naśladowania: Katla UNESCO Global Geopark na Islandii i Psiloritis UNESCO Global Geopark na Krecie w Grecji. Wzorce te wnoszą do projektu swoją wiedzę, doświadczenia, dobre praktyki i działania. Informacje pochodzące od nich są następnie przenoszone na inne terytoria, replikatory RURITAGE, które dostosowują i wdrażają skuteczne strategie rozpoznane w tych modelach. Katla UNESCO Global Geopark znajduje się we Wschodniej Strefie Wulkanicznej, jednej ze stref z największą aktywnością wulkaniczną na Islandii, która charakteryzuje się bogatym dziedzictwem geologicznym. W komunikacie prasowym zawarto podsumowanie działań podjętych przez geopark Katla mających na celu zwiększenie świadomości dotyczącej naturalnych zagrożeń. „Dzieląc się wiedzą na temat krajobrazu, łączącą holistyczne zagadnienia ochrony, edukacji i zrównoważonego rozwoju, geopark Katla stworzył sieć agencji rządowych, które zapewniają wsparcie okolicznym mieszkańcom, ucząc ich strategii przeciwdziałania i ochrony, a także promując kulturę lokalną poprzez skupianie się na turystyce przyrodniczej”. Psiloritis UNESCO Global Geopark, podobnie jak Katla, odznacza się bogatą georóżnorodnością i dziedzictwem. W komunikacie prasowym podano także, że Psiloritis UNESCO Global Geopark we współpracy z Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu Kreteńskiego codziennie organizuje różne zajęcia edukacyjne. Programy szkoleniowe i narzędzia, takie jak symulator trzęsienia ziemi, sejsmometr, walizka edukacyjna i symulator tsunami, skupiają się na strategiach łagodzenia skutków zagrożeń naturalnych. Realizowany aktualnie projekt RURITAGE (Rural regeneration through systemic heritage-led strategies) wykorzystał także koncepcję symulacji społecznej w celu wzmocnienia dziedzictwa lokalnego, co przyczyni się do rozwoju regionu i społeczności. Komunikat prasowy na stronie projektu nawiązuje do gry, w której pojawia się Ruritania, „fikcyjna wioska, odznaczająca się swoim dziedzictwem naturalnym i kulturowym jako cel pielgrzymek i miejsce znane z winnic. Jednocześnie mierzy się ona z podwójnym problemem: wyludnienia i migracji. Obszar ten jest także narażony na ryzyko występowania powodzi ze względu na swoje położenie w dolinie rzecznej”. Według komunikatu prasowego, członkowie konsorcjum RURITAGE „musieli opracować sposób wykorzystania tych elementów dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru”. Więcej informacji: strona projektu RURITAGE

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły