Skip to main content

Climate forecast enabled knowledge services

Article Category

Article available in the folowing languages:

Powiązanie ulepszonych usług klimatycznych z właściwymi użytkownikami

Usługi z zakresu ochrony klimatu odgrywają ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez identyfikację zagrożeń związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i ograniczanie ich wpływu. Naukowcy opracowali sposoby współpracy z dostawcami i użytkownikami usług klimatycznych oparte na analizie rynku.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany klimatu stanowią znaczące zagrożenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe dla Europy oraz reszty świata. Usługi klimatyczne mają zasadnicze znaczenie dla transformacji gospodarczej i społecznej – przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń związanych z klimatem, budowania odporności i wspierania rozwoju innowacji w Europie. Finansowany ze środków UE projekt CLARA stanowi część europejskich działań na rzecz wykorzystania usług klimatycznych do lepszego zarządzania zasobami naturalnymi, poprawy zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi i budowania większej odporności. Bazując na danych programu COPERNICUS usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu, w projekcie wykorzystano najnowocześniejsze prognozy sezonowe i dziesięcioletnie oraz prognozy klimatyczne, aby wykazać korzyści i wartość ekonomiczną usług klimatycznych. „Naszym głównym celem jest płynne i szybkie wdrażanie usług związanych z prognozowaniem zmian klimatu”, mówi Jaroslav Mysiak, koordynator projektu CLARA. „Poprzedziliśmy swoje wejście na rynek jego wnikliwą analizą oraz działaniami edukacyjno-informacyjnymi promującymi wykorzystywanie usług klimatycznych wspieranych przez CLARA”.

Powiązanie usług klimatycznych z ich odbiorcami

„Zamysłem projektu było angażowanie użytkowników i umożliwienie im współtworzenia usług klimatycznych”, wyjaśnia Mysiak. Zespół projektowy badał wartość dodaną 15 usług klimatycznych w środowiskach operacyjnych (począwszy od ograniczania ryzyka katastrof i gospodarowania zasobami wodnymi aż po rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, energię ze źródeł odnawialnych i jakość powietrza) oraz wykorzystał zdobytą wiedzę, aby pomóc członkom forum i potencjalnym użytkownikom końcowym w doskonaleniu usług. „Opracowaliśmy i przetestowaliśmy metodologie badań oraz oceniliśmy wartość usług klimatycznych, a nasze działania przyczyniły się do rozwoju europejskiego planu w zakresie usług klimatycznych. Pokazaliśmy również, jak stworzyć innowacyjny model biznesowy i promować usługi klimatyczne”, dodaje Mysiak. Efekty prac udostępniono w formie gry karcianej. Jak mówi Fabio Paglione, użytkownik końcowy z Burana Land Reclamation and Irrigation Board z siedzibą we włoskim mieście Modena: „Najwspanialszym aspektem mojego udziału w działaniach projektu CLARA była możliwość podzielenia się doświadczeniem i wiedzą oraz nawiązania współpracy z wieloma specjalistami z różnych dziedzin. Udało nam się dostosować usługę dostosowywania wody przeznaczonej do nawadniania (ang. Water Requirements for Irrigation, WRI) do potrzeb naszej organizacji oraz wielu innych potencjalnych użytkowników. To była bardzo owocna współpraca”.

Nowe partnerstwa i rozwijanie współpracy

W ramach projektu CLARA opracowano unikalną, ugruntowaną strukturę dla procesów koprodukcji i wspólnego rozwoju w sposób systematyczny, umożliwiającą dostawcom i użytkownikom usług klimatycznych wspólne podejmowanie decyzji dotyczące wdrożenia usług technicznych z uwzględnieniem związanych z nimi kosztów. Uczestnicy projektu zorganizowali forum zrzeszające wielu użytkowników, w którym udział wzięli również przedstawiciele projektów Copernicus User Forum z Hiszpanii, Włoch i Szwecji. „Wielu użytkowników zrzeszonych na forum stworzyło rynek sprzyjający nawiązywaniu nowych partnerstw i rozwijaniu współpracy. Nasze usługi są testowane i wdrażane również poza obszarami, dla których pierwotnie opracowano przewidywania, na przykład w ocenie potencjału hydroenergetycznego Ameryki Południowej”, mówi Mysiak.

Słowa kluczowe

CLARA, usługi klimatyczne, Copernicus, zmiany klimatyczne, przystosowanie do zmian klimatu, ryzyko klimatyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania