Skip to main content
European Commission logo print header

Gauging the Risk of Incidents of Extremist Violence Against Non-Combatant Entities

Article Category

Article available in the following languages:

Szczegółowa analiza ujawnia czynniki ryzyka dotyczące brutalnego ekstremizmu

Zaawansowane techniki modelowania i wyjątkowe zbiory danych pomagają w walce z brutalnym ekstremizmem.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Finansowany przez Europejską Raę ds. Badań Naukowych projekt GRIEVANCE ma na celu lepsze zrozumienie i zmniejszenie zagrożenia ekstremizmem we wszystkich jego wymiarach. Kierownik naukowy projektu Paul Gill wyjaśnia: „Wspólnie podnieśliśmy poziom i uporządkowaliśmy sposób prowadzenia badania czynników ryzyka i ochrony w przypadku brutalnego ekstremizmu”.

Innowacyjne badania

Zespół projektu GRIEVANCE zastosował nowatorskie podejścia do analizy czynników ryzyka związanych z brutalnym ekstremizmem. Wśród innowacyjnych dokonań projektu można wymienić wkład w badania nad terroryzmem polegający na stworzeniu pierwszej krajowej reprezentatywnej ankiety badającej radykalne intencje i postawy w Zjednoczonym Królestwie. Uczeni jako pierwsi zastosowali również metodę risk terrain modelling do przemocy ekstremistycznej w kontekście zachodnim, jak również metodę discrete choice modelling do zbadania podejmowania decyzji przez terrorystów w wymiarze przestrzennym. W jednym z przykładów zastosowania innowacyjnego modelowania danych przestrzennych w celu lepszej analizy zdarzeń terrorystycznych badacze ustalili, że prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych wzrasta, gdy sprawca mieszka w okolicy. W innym przykładzie, dotyczącym przemocy dysydentów republikańskich w Irlandii Północnej, dany obszar był częściej wybierany jako miejsce ataku, jeśli znajdowała się na nim główna droga, posterunek policji lub baza wojskowa.

Opracowywanie zbiorów danych i rozwój naukowców zajmujących się danymi

Duża część analiz przeprowadzanych przez zespół projektu GRIEVANCE nie byłaby możliwa bez wiarygodnych zbiorów danych. Jednym z głównych celów projektu było przeniesienie badań nad terroryzmem poza niepotwierdzone historie, które mogą przesłaniać szerszy obraz sytuacji. Z tego względu oprócz wykorzystania istniejących zestawów danych zespół opracował zestawy danych za pomocą ankiet telefonicznych i internetowych oraz współpracował z agencjami, takimi jak komendy policji. Przeprowadzono także wywiady z osobami, które były zaangażowane w terroryzm lub brutalny ekstremizm, oraz zebrano dane przy pomocy analizy lingwistycznej. „Dawniej badania nad terroryzmem zazwyczaj nie były oparte na danych, jednak w ciągu ostatniej dekady nastąpiło wiele zmian w tym obszarze”, przekonuje Gill. Gromadzenie i zarządzanie danymi związanymi z zagrożeniem brutalnym ekstremizmem wymagało doskonałej organizacji prac. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę ryzyka związanego z radykalizacją i rekrutacją. Dalsze prace skupiały się na przestrzennych i czasowych czynnikach ryzyka w zakresie brutalnego ekstremizmu. Na koniec badacze poświęcili uwagę potencjalnym negatywnym skutkom polityki rządowej i działań antyterrorystycznych. Zespół GRIEVANCE wniósł duży wkład w badania nad antyterroryzmem, w tym rozwój innowacyjnych technik i nowe zestawy danych dzięki kilkudziesięciu publikacjom w recenzowanych czasopismach. Wszystkie te prace wymagały solidnej grupy naukowców zajmujących się danymi, a jednym z bardzo obiecujących aspektów projektu było zwiększenie potencjału ludzkiego. „Ważną spuścizną projektu GRIEVANCE jest niewątpliwie grupa badaczy na początku kariery, którzy mogli dzięki niemu skorzystać ze stypendiów asystenckich i podoktorskich”, komentuje Gill. „Każdy z nich ma już na koncie kierowanie ważnymi pracami”. Projekt GRIEVANCE przyczynił się znacząco do zrozumienia czynników ryzyka związanych z aktami brutalnego ekstremizmu. Zespół opracował duże zbiory danych, jak również techniki analityczne, które pomagają poszerzyć badania nad przemocą ekstremistyczną. Kierunek badań wytyczony przez zespół projektu GRIEVANCE pozwoli również uczonym specjalizującym w pokrewnych dziedzinach na dokładniejsze zrozumienie i zwalczanie zagrożenia przemocą w wielu kontekstach, w tym w przypadku przemocy domowej, cyberprzestępczości i przemocy wśród młodzieży. Projekt GRIEVANCE sprawi, że Europa stanie się bezpieczniejszym miejscem.

Słowa kluczowe

GRIEVANCE, zbiory danych, brutalny ekstremizm, czynniki ryzyka, radykalizacja, badania nad terroryzmem, risk terrain modelling

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania