Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Badanie możliwości odzysku ciepła odpadowego w Hiszpanii

Wspierani przez UE naukowcy badają wykonalność rozwiązań symbiozy przemysłowej w zakresie odzyskiwania i magazynowania energii cieplnej w hiszpańskim obszarze przemysłowym Basauri.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Wyobraźmy sobie, że różne organizacje łączą wysiłki w celu wspierania ekoinnowacji i długoterminowych zmian kulturowych, jednocześnie zwiększając swoją rentowność i konkurencyjność. Taką wizję można zrealizować dzięki symbiozie przemysłowej, czyli procesowi, w którym odpady lub produkty uboczne jednej branży stają się surowcami dla innej. W ostatnich latach symbioza przemysłowa przyciąga wiele uwagi jako sposób na dekarbonizację energochłonnych i zasobochłonnych gałęzi przemysłu. Ale jak wdrożyć realne rozwiązania w tym zakresie i jak pokonać wszelkie bariery na drodze do tego? Aby zademonstrować realistyczne podejścia symbiozy przemysłowej, w ramach finansowanego ze środków UE projektu CORALIS utworzono zakłady demonstracyjne w trzech parkach przemysłowych w Hiszpanii, Włoszech i Szwecji, a następnie przeprowadzono demonstracje w kolejnych trzech parkach w Austrii, Hiszpanii i Turcji w celu replikacji wstępnych wyników. Zespół projektu CORALIS opublikował niedawno na stronie komunikat prasowy zawierający opis aktualnego stanu swojego zakładu w Basauri, w którym skupiono się na opracowaniu rozwiązań symbiozy przemysłowej do odzyskiwania i magazynowania energii cieplnej wytwarzanej podczas produkcji stali. Obszar przemysłowy Basauri znajduje się w północnej Hiszpanii, w regionie, w którym dominującą rolę odgrywa sektor stalowy. Ten kolejny z serii przypadek koncentruje się na odzyskiwaniu energii cieplnej generowanej podczas produkcji stali przez partnera projektu CORALIS, firmę Sidenor, i jej magazynowaniu w przełomowym rozwiązaniu opartym na akumulatorach termicznych. Pomysł polega na wykorzystaniu odzyskanego ciepła do wytwarzania pary, gdy jest na to zapotrzebowanie w firmie Sidenor i sąsiednich przedsiębiorstwach. Jednym z pierwszych zadań zespołu CORALIS w Basauri było przeprowadzenie studium wykonalności w celu zidentyfikowania możliwości i barier dla symbiozy przemysłowej w regionie. Badanie wskazało szereg obszarów, w których można wykorzystać ciepło odpadowe. Zidentyfikowano również bariery we wdrażaniu, czyli brak wiedzy i współpracy między firmami.

W poszukiwaniu alternatyw

Jak podano w komunikacie prasowym, w ramach badania ustalono, że: „W branżach o wysokim zużyciu energii dostępne są różne źródła ciepła, ale technologia odzysku ciepła nie zawsze jest użyteczna ze względu na znaczną rozbieżność między zapotrzebowaniem a dostępnością. Technologia akumulatorów termicznych może dopasować dostępność ciepła do zapotrzebowania wewnętrznego lub zewnętrznego i jest technologią komercyjną dostępną na rynku. Połączenie odzyskiwania ciepła i technologii akumulatorów termicznych może pomóc zmniejszyć zużycie gazu ziemnego w obecnie stosowanych pompach próżniowych. Wspomniana technologia może także odgrywać istotną rolę w symbiozie przemysłowej. Dostępne są jednak inne opcje, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii. System ciepłowniczy dla dzielnicy San Miguel jest realną możliwością, ale źródło ciepła analizowane w tym projekcie może nie być najbardziej odpowiednim do tego celu. Kolejne kroki obejmą analizę możliwości ciepłowniczych i alternatywnych zastosowań technologii akumulatorów termicznych”. Zespół projektowy wykorzystał wyniki studium wykonalności do opracowania i wdrożenia rozwiązań symbiozy przemysłowej w regionie we współpracy z lokalnymi interesariuszami. Uczestnicy projektu CORALIS (Creation Of new value chain Relations through novel Approaches facilitating Long-term Industrial Symbiosis) kontynuują współpracę z lokalnymi podmiotami w celu promowania symbiozy przemysłowej opartej na odzysku ciepła odpadowego i uczynienia dostaw energii w regionie bardziej zrównoważonymi. Więcej informacji: strona projektu CORALIS

Słowa kluczowe

CORALIS, symbioza przemysłowa, ciepło, ciepło odpadowe, energia cieplna, akumulator termiczny, stal

Powiązane artykuły