Skip to main content

Bio-energy chains from perennial crops in south europe (BIO-ENERGY CHAINS)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzrost znaczenia użytków zielonych jako źródła energii

Poszukiwanie bioenergii i związanych z nią pierwotnych paliw zainspirowało badania nad różnymi produktami biomasy, które mogą zapewnić najlepsze rezultaty dla systemów opartych na pirolizie. W ramach wspieranego przez UE projektu badawczego BIOENERGY CHAINS interesującym obiektem badań grupy badawczej na Aston University w Birmingham okazały się trawy wieloletnie.

Energia

Zespół badawczy BioEnergy Research Group (BERG) dąży do zapewnienia odnawialnych i trwałych zasobów biomasy dla celów pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych. Dlatego też stosuje wiedzę i technikę w dziedzinie inżynierii chemicznej na rzecz wykorzystania energii chemicznej biomasy. W związku z tym zespół BERG rozpoczął ocenę wykonalności całego łańcucha surowcowego. Zespół stwierdził, że trawy wieloletnie o niewielkiej zawartości metali alkalicznych mogą zapewnić podobną wydajność pirolizy jak czyste drewno. Odkrycie to ma duże znaczenie dla środowiska przyrodniczego, ponieważ użytki zielone są jednym z głównych zasobów biomasy na świecie. Ponieważ stwierdzono, że obecność metali alkalicznych obniża wydajność pirolizy, zawartość metali alkalicznych musi być skutecznie kontrolowana Jedną ze skutecznych metod jest płukanie traw czystą wodą. Stosowanie tej metody jest ograniczone ze względów finansowych i technicznych oraz, oczywiście, koniecznością zapewnienia dostaw czystej wody. W toku badań stwierdzono także, że nawet bez płukania i przy małej wydajności pirolizy potencjalny uzysk oleju może wynieść 40 do 50%. Chociaż jego jakość byłaby niska, mógłby on okazać się przydatnym do takich zastosowań jak paliwa przemysłowe lub ogrzewanie pomieszczeń. To zależałoby także od tego, czy olej może być odpowiednio przechowywany lub mieszany z innymi biopaliwami jak bioetanol czy biodiesel. Chociaż badania nie zaowocowały jeszcze opracowaniem taniej technologii produkcji biopaliw, przyczyniły się jednak do lepszego poznania odpowiednich źródeł energii i dostarczyły wiedzy na temat najlepszych dostępnych opcji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania