Skip to main content

Implementation of sustainable agriculture and rural development in alpine mountains

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomoc dla rolników alpejskich

Mimo regresu w sektorze rolnym rolnicy uciekają się do różnych strategii, aby zapewnić utrzymanie dynamiki rolnictwa w Alpach. Celem projektu IMALP jest promowanie zrównoważonego rolnictwa na szczeblu lokalnym.

Zdrowie

Promowanie zrównoważonego rolnictwa w Alpach staje się coraz ważniejsze dla obywateli i władz tego regionu. Mimo obserwowanego w ostatnich latach regresu rolnictwo nadal jest silnie reprezentowane na obszarze Alp, a wspieranie tego sektora uważa się za istotne zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa. Projekt IMALP zajmuje się rozwojem praktycznego doradztwa w dziedzinie wdrażania zbiorowych działań w regionie na szczeblu lokalnym. W ramach projektu opracowano poradnik dotyczący rolnictwa i rozwoju wsi dla działaczy lokalnych, doradców, instytucji szkoleniowych i władz administracyjnych. Podkreślono w nim wagę poprawy jakości produktów pochodzących z omawianego regionu oraz wspierania roli, jaką rolnictwo odgrywa w rozwoju wsi. Poradnik różni się od literatury publikowanej uprzednio na ten temat, ponieważ koncentruje się na wdrażaniu działań, podczas gdy poprzednie publikacje ograniczały się do fazy projektowej takich działań. Ponadto podręcznik podkreśla wagę udziału w projekcie szerokiego zakresu uczestników i instytucji. Jednym z ogólnych celów projektu od początku było umieszczenie rolników w epicentrum przez zaoferowanie im sposobności zarządzania w formie lokalnego samorządu. Projekt zaprezentował wdrożenie spójnego zestawu działań sprzyjających zrównoważonemu rolnictwu i rozwojowi wsi. Przygotowanie rolników do udziału w grupach zajmujących się rozwojem wsi pomaga im zdać sobie sprawę z możliwości odgrywania bardziej aktywnej roli oraz wagi rolnictwa dla przyszłości obszaru lokalnego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania