Skip to main content

Adaptive decision support system for stormwater pollution control

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe podejście do zarządzania miejskimi wodami burzowymi

Aby poradzić sobie z dynamicznym środowiskiem miejskim, osoby zarządzające wodami burzowymi powinny zmienić swoje podejście. Konieczne jest takie poszerzenie zakresu strategii, aby uwzględnić wkład innych interesariuszy.

Zmiana klimatu i środowisko

Ludzie zarządzają wodami burzowymi w miastach i miasteczkach Europy od połowy XIX wieku. Ostatnio zespół DAYWATER opracował innowacyjną strategię łączącą specjalistyczną wiedzę naukową i techniczną z umiejętnościami zarządzania i wiedzą o funkcjonowaniu społeczeństwa. Projekt oferuje rozwiązania czterech powszechnych problemów, przed jakimi stają osoby odpowiedzialne za zarządzanie wodami burzowymi w środowiskach miejskich. Problemy te to: finansowanie, zaangażowanie lokalnej społeczności, zwrócenie uwagi polityków i współpraca z użytkownikami końcowymi oraz innymi interesariuszami. W ramach zarządzania gospodarką wodną opracowano proces odpowiedni dla środowisk miejskich. Umożliwia on powiązanie zarządzania miejskimi wodami burzowymi (USWM, Urban Storm Water Management) z działaniami ekonomicznymi. Wyzwaniem dla osób wdrażających tę strategię była pomyślna współpraca z licznymi interesariuszami i uwzględnienie ich spostrzeżeń. Ważne było też przedstawienie opinii publicznej korzyści z zastosowania strategii USWM. Osoby zarządzające wodami burzowymi przeszły od podejścia skoncentrowanego na jednym celu do postawy uwzględniającej wiele celów. Głównym przedmiotem zainteresowania przestała być metodologia, a stało się określenie sposobów, jakimi zarządzanie miejskimi wodami burzowymi może wspierać zrównoważony rozwój obszaru. To nowe interaktywne podejście pozwoliło pomyślnie powiązać USWM z planowaniem przestrzennym i potrzebami osób zamieszkujących tereny, na których prowadzono działania związane z projektem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania