Skip to main content

Adaptive decision support system for stormwater pollution control

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy test umożliwiający identyfikację niebezpiecznych zanieczyszczeń w wodach burzowych

Określanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska powodowanych przez zanieczyszczone wody burzowe jest złożonym zadaniem. Naukowcy zapoczątkowali nowy proces badawczy, który umożliwia ocenę zagrożeń dotyczących wód powierzchniowych, gleb i wód gruntowych, poprzez określenie głównych zanieczyszczeń.

Zmiana klimatu i środowisko

Te badania stanowią część większego projektu skupiającego się na opracowaniu systemu, który będzie można dostosowywać do konkretnych ograniczeń, aby pomagać decydentom przy dokonywaniu odpowiednich wyborów w trudnej dziedzinie zarządzania zanieczyszczeniem wód burzowych w miastach. Badania zostały przeprowadzone przez zespół z duńskiej politechniki pod auspicjami finansowanego przez UE projektu DAYWATER. Naukowcy opracowali metodologię oceniania zagrożenia dla środowiska naturalnego, na które narażone są wody powierzchniowe i gruntowe oraz gleby. Opracowali procedurę identyfikacji zagrożeń i ich oceny. Po określeniu listy głównych zanieczyszczeń można następnie wykorzystać tę metodologię do analizy różnych strategii, które są przydatne podczas oczyszczania wody burzowej i ścieków. Ponadto procedura ta umożliwia identyfikację głównych zanieczyszczeń, które mają zostać objęte programami monitorowania. Chlorowcopochodne związki organiczne (XOC) są najszerzej stosowanymi związkami produkowanymi przez człowieka. Obejmują one wiele pestycydów i rozpuszczalników oraz freonów, które wpływają na zmniejszanie się warstwy ozonowej. Badania wykazały, że związki XOC dotychczas wykrywane i mierzone w wodzie opadowej są prawdopodobnie tylko drobną częścią wszystkich obecnych tam związków. Eksperci przebadali 16 składników XOC i jednogłośnie stwierdzili, że są potencjalnie niebezpieczne. Co więcej, niektóre z nich występują w środowisku naturalnym w stężeniach, które mogą być krytyczne dla organizmów żyjących w wodzie i glebie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania