Skip to main content

European prediction of psychosis study (EPOS)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe sposoby oceny pozwalającej na wczesne wykrywanie psychozy

Opracowano nowatorskie sposoby oceniania prawdopodobieństwa wystąpienia stanu psychozy.

Zdrowie

W sytuacjach, kiedy wczesna psychoza przez długi okres nie jest poddawana stosownemu leczeniu, często w konsekwencji dochodzi do długotrwałych obciążeń indywidualnych, społecznych oraz ekonomicznych. Dlatego wysiłek zmierzający do wczesnego rozpoznania i podjęcia odpowiednich działań jest najlepszym sposobem na przerwanie tego stanu. Kwestią tą zajęto się w ramach projektu EPOS - po raz pierwszy pięć krajów w kilku ośrodkach naukowych podjęło wspólne badania dotyczące sposobów interwencji i rozpoznawania zaburzeń psychotycznych. Głównym celem projektu było umożliwienie przewidywana stanu psychozy oraz przebiegu psychopatologii i niepełnosprawności u osób z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia schizofrenii. Badania składały się z wielopłaszczyznowej oceny, która obejmowała psychopatologię, testy neurokognitywne oraz obrazowanie mózgu. W celu określenia poziomu ryzyka wyniki były rejestrowane po 9 i 18 miesiącach. Ponadto projekt EPOS umożliwił zbadanie sposobów i przeszkód w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnień w prawidłowej terapii. Wykorzystana została opracowana na Uniwersytecie w Kolonii skala umożliwiająca ocenę podstawowych objawów i pozwalająca na dokonanie prawidłowej prognozy (ang. Bonn Scale for the Assessment of Basic Symptoms - Prediction, BSABS-P). Pozwala ona na ocenę doświadczanych przez siebie kognitywnych, percepcyjnych oraz motorycznych zaburzeń, które pozwalają przewidzieć wystąpienie stanu psychozy. Potencjalnymi użytkownikami końcowymi są badacze z dziedzin, takich jak psychiatria, psychologia czy zdrowie publiczne, zaangażowani w prace nad wczesną psychozą. Najbardziej korzystnym aspektem skali BSABS-P jest to, że pozwala ona na wczesne wykrywanie prodromalnej fazy psychozy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania