Skip to main content

Road traffic and aircraft noise exposure and children's cognition and health : exposure-effect relationships and combined effects

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona dzieci przed hałasem

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań potwierdzają potrzebę wprowadzenia odpowiednich przepisów i podjęcia zdecydowanych działań w celu ochrony dzieci przed szkodliwym wpływem hałasu.

Zmiana klimatu i środowisko

Już od dawna uważano, że hałas może negatywnie wpływać na procesy uczenia się przez dzieci. Dzięki finansowanemu przez UE programowi LIFE QUALITY udało się zgromadzić niezbędne środki finansowe na przeprowadzenie szczegółowych badań w tym zakresie. Jednym z nich jest projekt RANCH, skupiający się na dzieciach w wieku szkolnym, mieszkających w pobliżu największych europejskich lotnisk. Informacje na temat poziomu hałasu wywołanego przez statki powietrzne oraz ruch drogowy zebrano w oparciu o mapy konturowe i pomiary dokonane w szkołach, a następnie poddano je analizie przy użyciu modeli hałasu. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie zestandaryzowanych testów, na podstawie których zbadano zdolność dzieci do zapamiętywania informacji (pamięć epizodyczna, robocza i prospektywna), skupienia uwagi i czytania ze zrozumieniem. W programie RANCH wzięło udział 3 tys. dzieci z około 90 szkół. Uzyskane wyniki badań na temat wpływu hałasu wywołanego przez statki powietrzne i pojazdy mechaniczne zostały przeanalizowane pojedynczo i w różnych konfiguracjach. Metoda ta pokazała złożony związek pomiędzy dwoma głównymi źródłami nadmiernego hałasu w ośrodkach miejskich. Okazało się na przykład, że hałas generowany przez ruch uliczny wpływał niekorzystnie na pamięć epizodyczną dzieci, natomiast dźwięk statków powietrznych – nie. Podczas badań w ramach programu RANCH dowiedziono jednak, że hałas statków powietrznych spowodował u przebadanych dzieci opóźnienie postępów w czytaniu. Ponadto wykryto, iż oba źródła hałasu przyczyniły się do pogorszenia u badanych zdolności czytania ze zrozumieniem. Za pomocą systemu oceny neurobehawioralnej NES (Neurobehavioural Evaluation System) naukowcy dokonali oceny wpływu hałasu na określony zakres parametrów kognitywnych. Nie wykryto negatywnego wpływu hałasu na funkcje motoryczne ani kodowanie percepcyjne u badanych dzieci, jednak okazało się, że hałas pochodzący z obu źródeł osłabiał ich koncentrację oraz spowalniał szybkość reakcji. Oprócz tego odkryto, iż pomiędzy dwoma badanymi rodzajami hałasu istnieje złożony mechanizm wspólnych zależności. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach programu RANCH dowiodły, że zakłócenie hałasem hamuje prawidłowy rozwój kognitywny dzieci.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania