Skip to main content

Optics and photonics in the European research area

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie badań nad optyką i fotoniką

Dziedziny optyki i fotoniki uznawane są za najważniejsze technologie 21 wieku. Inicjatywa, finansowana przez UE, pomogła w koordynacji wysiłków europejskich w tej szybko rozwijającej się dziedzinie badań.

Gospodarka cyfrowa

Dzięki stworzeniu struktury badań właściwości oraz zastosowań dla światła, europejski projekt pod nazwą "Optyka i fotonika w Europejskim Obszarze Badawczym" (OPERA2015), pomógł w uplasowaniu Europy wśród światowych przywódców w dziedzinie optyki i fotoniki. Struktura ta wykorzystana została do wdrożenia wspólnej strategii badań, które ukształtują przyszłość tej żywotnej gałęzi przemysłu. Jednym z głównych osiągnięć konsorcjum była finalna konferencja w sprawie projektu OPERA2015, podczas której dyskutowano problemy strategiczne dotyczące fotoniki w Europie. Przeprowadzono spis europejskich przedsiębiorstw zajmujących się sprawami fotoniki, co dowiodło, iż wraz z włączeniem nowych Państw Członkowskich UE, rozszerzył się zakres takich biznesów. Spis ten zrealizowany został w formie dokładnej bazy danych, co wzmogło zainteresowanie działalnością tego sektora przemysłu w sieci. Strona projektu OPERA2015 zorganizowana została w formie platformy wymiany informacji dla osób zainteresowanych dokonaniami w dziedzinie optyki i fotoniki na terenie UE, zapewniając informacje dla naukowców, studentów i poszukujących zatrudnienia. Sekcja edukacyjna przedstawia wykaz specyficznych problemów i wydarzeń, mających na celu poprawę wiedzy uczestników szkolenia. Zestawiono i opublikowano, zgodne z opracowaniami projektu, plany działalności oraz finansowania w dziedzinie fotoniki. W bazie danych podano także listę krajowych i międzynarodowych źródeł informacji, uwypuklając opublikowane dane, które mogą pomóc europejskim naukowcom oraz strategom w ich pracach. W wyniku tego zidentyfikowano przeszło 50 źródeł danych. Biorąc pod uwagę generalną potrzebę stworzenia silniejszych więzów między instytucjami i programami poszczególnych krajów oraz potrzebę rozwinięcia struktury badań, projekt OPERA2015 okazał się niezwykle cennym przedsięwzięciem. Prace, zrealizowane dzięki tej inicjatywie, wzmocniły także pozycję Europy jako producenta w dziedzinie technologii optyki i fotoniki oraz poprawiły wyłaniającą się gałąź gospodarki opartej na wiedzy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania