Skip to main content

Strengthening the strategic cooperation between the EU and Western Balkan region in the field of ICT Research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologie informacyjno-komunikacyjne wchodzą na zachodnie Bałkany

W miarę rozwijania przez młode kraje zachodnio bałkańskie swojej tożsamości i przemysłu, ich wkraczanie w XXI wiek stanie się łatwiejsze dzięki ekspertyzie z UE. Unia Europejska kładzie nacisk na silny rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnej w tym regionie.

Gospodarka cyfrowa

Harmonia oraz innowacje w UE uzależnione są od jej powiązań z resztą świata, a zwłaszcza z jej sąsiadami. Ważnym elementem takich powiązań są bliskie więzy akademickie z krajami położonymi na zachodnich Bałkanach, nie należącymi do Unii. Mając to na uwadze, w ramach projektu SCORE, Unia Europejska zapoczątkowała inicjatywę wsparcia, która obejmuje potrzebę ustalenia dobrze zdefiniowanych przyszłych priorytetów badań i rozwoju w określonych krajach. Projekt obejmuje kraje takie jak Albania, oraz byłe jugosłowiańskie republiki Macedonii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii. Zadaniem projektu jest wzmocnienie naukowej i badawczej współpracy między regionem zachodnich Bałkanów a Unią Europejską, w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK). W tym celu projekt sfinansowany został prawie w całości przez UE. Zasadniczo, w projekcie obrano za cel przyczynienie się do rozwoju kultury konsultacji, prowadzonych w głównej lokalizacji i siedzibie tworzenia strategii dla tego regionu. Proces konsultacji objął szereg interesariuszy – włączając społeczeństwo – z wymienionych krajów bałkańskich oraz z samej Unii Europejskiej. W roku 2008 zorganizowano cztery warsztaty naukowe TIK w różnych krajach, z zamierzeniem udzielenia pomocy przy realizacji głównych celów projektu. Warsztaty naukowe umożliwiły pomoc w przekazaniu wyników badań UE na ręce sektora rozwoju i badań społeczności informacyjno komunikacyjnych tych krajów, a także pomogły w rozwinięciu powiązanych unijnych i bałkańskich sieci badawczo-rozwojowych. W rezultacie tych starań, warsztaty umożliwiły uczestnikom zdobycie wiedzy na temat prowadzonych bieżąco opracowań unijnych oraz stosowanych przez Unię najnowszych technologii w zakresie społeczeństw informacyjno telekomunikacyjnych. Zachęcano także do tworzenia partnerstw między uczestnikami a ekspertami Unii, uświadamiając naukowcom unijnym znaczenie potencjału badawczego w zachodnich Bałkanach. Ponadto, warsztaty naukowe pomogły w stymulowaniu debaty publicznej i uzyskaniu opinii od interesariuszy na temat rozwinięcia współpracy naukowej między krajami zachodnio-bałkańskimi a Unią Europejską. Jednym z najważniejszych sukcesów projektu SCORE było opracowanie dokumentu o nazwie "Kształtowanie współpracy między UE a zachodnimi Bałkanami na polu badań i rozwoju w dziedzinie społeczeństw infromacyjno telekomunikacyjnych na lata 2008-2013; priorytety i zalecenia". Publikacja ta podaje w zarysie główne rezultaty procesu konsultacji, prowadzonych w tym regionie i przeznaczona jest dla osób podejmujących decyzje, zarówno w krajach zachodnio-bałkańskich, jak też w krajach UE. Dotyczy ona bezpośrednio zachodnio-bałkańskich twórców strategii, przedstawicieli rządów, związanych z dziedziną społeczeństw informacyjno-komunikacyjnych (TIK), instytucji akademickich oraz prywatnego sektora. Zarówno publikacja, jak też warsztaty naukowe przygotowały podwaliny dla poprawy możliwości TIK na Bałkanach, jak też umocniły więzy z Unią Europejską na wielu poziomach. Pozytywne reperkusje tego projektu istnieć będą przez wiele lat.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania