Skip to main content

Enhancing natural wastewater treatment systems: the role of particles in sunlight-mediated virus inactivation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Eliminowanie wirusów przenoszonych przez wodę przy pomocy światła i piasku

W ramach badań finansowanych przez Unię Europejską odkryto opłacalne i możliwe do zrealizowania od strony technicznej rozwiązanie w zakresie oczyszczania ścieków w krajach rozwijających się.

Zmiana klimatu i środowisko

W wielu częściach świata brakuje niestety podstawowych systemów sanitarnych. Jedyną drogą do ich powstania są niedrogie technologie. W oczyszczalniach hydrofitowych do oczyszczania ścieków wykorzystuje się metody naturalne, jednak niewiele wiadomo o zdolności tych metod do dezaktywowania patogenów, zwłaszcza wirusów przenoszonych przez wodę. Istotne badania w tej dziedzinie przeprowadzono w ramach stypendium Marie Curie. W finansowanym przez UE projekcie Parvirdis do oceny rezultatów różnych sposobów oddziaływania na wirusy stosuje się techniki z zakresu biologii molekularnej. Konkretnie zastosowano metodę ilościowej reakcji polimerazy łańcuchowej, w celu zbadania uszkodzeń genomu testowanego wirusa, po uprzednim poddaniu go działaniu światła ultrafioletowego (UV) oraz reaktywnych rodzajów tlenu. Światło UV okazało się najbardziej skutecznym sposobem unieszkodliwiania wirusów. Bazując na wcześniejszych badaniach, które wykazały, że wirusy szybko łączą się z tlenkami metali poprzez proces zwany adsorpcją, w ramach projektu Parvirdis testowano piasek pokryty tlenkiem żelaza ('iron-oxide coated sand' – IOCS). Chociaż IOCS wykazuje dużą skuteczność w wychwytywaniu wirusów w warunkach laboratoryjnych, to nie spisywał się dobrze w warunkach oczyszczalni hydrofitowej, gdzie zarówno pH, jak i inne właściwości wody nie były idealne. Jednakże, gdy połączono IOCS z bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wyniki były imponujące. Wynika to z lokalnego wytwarzania wysokich stężeń silnie reaktywnego, radykalnego hydroxylu, który unieszkodliwia wirusy. Powyższe odkrycia wykorzystywane są do opracowania nowej koncepcji budowy oczyszczalni hydrofitowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania