European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Fish Population Structure and Traceability

Article Category

Article available in the following languages:

Układ lab-on-a-chip do testów genetycznych w gospodarce populacjami ryb

Gospodarowanie populacją nadmiernie odławianych gatunków ryb ma coraz większe znaczenie dla ochrony gatunków i podtrzymywania populacji o znaczeniu komercyjnym. W ramach niedawnego projektu utworzono standaryzowany system monitorowania populacji ryb, aby skuteczniej chronić ten cenny zasób naturalny.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Gospodarka rybna i monitorowanie populacji ryb tradycyjnie bazowały jedynie na lokalizacji. Naukowcy zdali sobie jednak sprawę, że dodanie wskaźników biologicznych mogłoby zwiększyć skuteczność działań konserwacyjnych. Celem finansowanego przez UE projektu FISHPOPTRACE ("Fish population structure and traceability") było doskonalenie i standaryzacja narzędzi do monitorowania populacji ryb o znaczeniu komercyjnym. Jako kluczowe gatunki wybrano dorsza, morszczuka, śledzia i solę, a uczestnicy projektu zamierzali stworzyć narzędzia do zarządzania populacją tych ryb, między innymi standardowe markery genetyczne. Korzystając z nowoczesnych testów genetycznych, zidentyfikowano markery umożliwiające rozróżnianie między populacjami tego samego gatunku. Osiągnięcie to uzupełniono o identyfikację markerów fizycznych popierających dane genetyczne. Sprawdzenie poprawności testów wykazało, że markery genetyczne są w dłuższej perspektywie najbardziej wiarygodną metodą, nadającą się również do analiz pośmiertnych. Testy systemu przeprowadzono poprzez zintegrowanie markerów genetycznych z przenośnym i szybko działającym systemem typu "lab-on-a-chip". Uczestnicy projektu opracowali też obszerną bazę danych gromadzącą informacje o tkankach i składzie genetycznym z kilku wcześniejszych badań. Ponadto utworzono platformę internetową w celu publicznego udostępniania tej bazy danych zainteresowanym stronom. Narzędzia dostarczone przez projekt FISHPOPTRACE umożliwiają rozróżnianie populacji ryb i już są z powodzeniem używane do zarządzania populacjami. Ich użycie pozwoli docelowo opracować zrównoważone, wydajne i opłacalne praktyki rybołówstwa.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania