Skip to main content

Support Actions for the Emergence of a Research Driven Automotive Cluster in West Romania

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwój przemysłu samochodowego w Rumunii

Dzięki przedsiębiorczości i wysiłkom realizowanym w ramach projektu UE, zachodni region Rumunii może już wkrótce stać się silnym ośrodkiem przemysłu samochodowego.

Technologie przemysłowe

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, Rumunia, a zwłaszcza jej zachodni region, wykazywał silny potencjał w rozwoju przemysłu samochodowego. W wyniku stworzenia odpowiednich warunków i ekspertyzy, potencjał ten został przekształcony na stworzenie olbrzymiego ośrodka przemysłu samochodowego w tym regionie kraju. Finansowany przez UE projekt, o nazwie WeSteer („Działania wspierające powstanie ośrodka badań przemysłu samochodowego w zachodniej Rumunii”), promował kooperację pomiędzy regionalnymi organizacjami rozwojowymi, uniwersytetami, ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami i innymi interesariuszami w sektorze samochodowym, kładąc podwaliny pod zrównoważony rozwój tego przemysłu, w oparciu o aktywniejszą synchronizację strategii naukowych i regionalnych. Aby to osiągnąć, zespół projektowy założył grupową jednostkę zarządzania (CMU), z zadaniem promowania współpracy między ośrodkami badań a przemysłem w sektorze samochodowym. Założono bazy danych w zakresie badań i rozwoju, oraz wspierano transfer wyników badań do dyspozycji lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstw (ŚMP). Dla nowo założonej grupy zarządzania organizowano także doradztwo prowadzone przez doświadczonych partnerów europejskich oraz wymianę informacji i przekazywanie prawidłowych praktyk postępowania podczas rozwijania działalności grupy. W ramach projektu WeSteer wdrożono złożone działania polegające na wspieraniu przemysłowych projektów badawczo-pilotowych, realizowanych wspólnie przez ośrodki naukowe i przemysł w ramach opieki nad współpracą między zespołami naukowców a przedsiębiorstwami ŚMP. Uzyskane w projekcie rezultaty obejmowały wszechstronne raporty na temat sektora, odpowiednie bazy danych, plany przyszłej współpracy interesariuszy oraz inicjatywy marketingowe, publikowane w postaci biuletynu. Łączność i współpraca pomiędzy interesariuszami regionalnymi i międzynarodowymi była rozwijana dalej poprzez wirtualną platformę łączności i inne narzędzia zapewniające łączność. Wszystko to zapewniło lepsze zrozumienie i większą możliwość działań strategicznych, dotyczących dynamiki sektora samochodowego na poziomie regionalnym. Doprowadziło to również do pełnego, regionalnego porozumienia w zakresie wsparcia dla grupowej inicjatywy rozwoju. Przygotowany wieloletni plan grupowych działań biznesowych stanowi dowód sukcesu projektu, podobnie jak stworzenie znacznie większej zdolności do wspierania rozwoju w oparciu o badania i technologię na poziomie regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora samochowego. Projekt WeSteer miał istotny wpływ na strategię i socjoekonomiczne środowisko zachodniego regionu Rumunii, co będzie miało długotrwałe znaczenie dla wzorca działalności gospodarczej, ogólnego rozwoju gospodarczego tego regionu oraz jego integracji ze stosownymi strukturami i sieciami europejskimi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania