Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przejmowanie kontroli nad oczyszczaniem ścieków

Oczekuje się, że nowe oprogramowanie symulacyjne zmniejszy koszty oczyszczania ścieków w Europie poprzez zlikwidowanie potrzeby przeprowadzania kosztownych eksperymentów.

Zmiana klimatu i środowisko

Oczyszczalnie ścieków ('Waste-water treatment plants' - WWTPs) stanowią integralny element zrównoważonych środowisk miejskich. W oczyszczalniach stosowane są specjalne sterowniki, które optymalizują proces przetwarzania fizycznego, chemicznego i biologicznego. Jednakże do opracowywania powyższych sterowników niezbędna jest duża ilość czasu i środków finansowych Celem przyświecającymi finansowanemu ze środków UE projektowi „Zaawansowane rozwiązania w zakresie sterowania oczyszczaniem ścieków” (′Advanced control solutions for waste water treatment′ - Add Control) jest wykorzystanie modelu symulacyjnego, w celu ułatwienia i przyspieszenia opracowywania sterowników WWTP. Zespół złożóny z ekspertów w zakresie tworzenia oprogramowania oraz inżynierii środowiska pracuje ramię w ramię z operatorami WWTP w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Nowatorskie oprogramowanie symulacyjne złożone jest z trzech różnych warstw, które odpowiedzialne są za masę, oprzyrządowanie i wzbudzanie, a także automatyzację i sterowanie. Celem jest umożliwienie testowania sterowników WWTP w pełnym zakresie możliwych warunków pracy. Oprogramowanie zostanie przetestowane zarówno w przemysłowych, jak i miejskich WWTP uczestniczących w projekcie Add Control. Oprócz wspierania opracowywania lepszych sterowników WWTP, oprogramowanie może rónież pomóc firmom zaangażowanym w automatyzację procesów zredukować czas i koszt produkcji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania