Skip to main content

Reinforcing S&T Capacities of Two Emerging Research Centers for Natural and Industrial Pollutant Materials in Serbia and Slovenia

Article Category

Article available in the folowing languages:

Impuls dla geologii w Europie Południowej

W ciągu ostatnich 20 lat badania geologiczne w krajach południowej Europy zostały poważnie zaniedbane w wyniku zastoju gospodarczego, izolacji podczas wojny i odpływu wykwalifikowanych kadr. Współpraca partnerska trzech instytutów z Niemiec, Serbii i Słowenii w dziedzinie zanieczyszczeń naturalnych i przemysłowych przyczyniła się do ulepszenia infrastruktury i wiedzy fachowej w regionie.

Technologie przemysłowe

Najskuteczniejszym sposobem na rozszerzanie i ulepszanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) jest identyfikowanie i wspieranie kluczowych ośrodków badawczych w regionach peryferyjnych. Polega to na ulepszaniu infrastruktury w instytutach i nawiązywanie strategicznej współpracy partnerskiej z wybitnymi ośrodkami. Celem finansowanego przez UE projektu RESTCA-TERCE-NIPMSS było rozwijanie infrastruktury i wiedzy fachowej ośrodków badań geologicznych na Wydziale Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Belgradzkiego w Serbii (UB-FMG) oraz w Słoweńskim Instytucie Geologicznym (GeoZS). Prace projektowe odbywały się przy współpracy niemieckiego Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie. W ramach projektu ulepszono zaplecze ośrodków UB-FMG i GeoZS oraz podniesiono poziom ich wiedzy technicznej na temat zanieczyszczeń przemysłowych. Umożliwiło to poprawę jakości i zwiększenie ilości wyników badawczych obu instytucji. W UB-FMG zainstalowano nowy mikroskop elektronowy i inne narzędzia do analizy zanieczyszczeń oraz dokonano modernizacji innego wyposażenia laboratorium. Innym ważnym osiągnięciem projektu było wyniesienie obu instytucji do poziomu regionalnych ośrodków wiedzy. Osiągnięto to poprzez kilka warsztatów i krótkich kursów oraz współpracę z Uniwersytetem we Frankfurcie. Podjęte działania zebrały również ekspertów z dziewięciu innych krajów regionu. Badania geologiczne na południu Europy były przez wiele lat utrudnione z powodu niedostatecznego potencjału badawczego, jednak projekt RESTCA-TERCE-NIPMSS walnie przyczynił się do zmiany tego stanu rzeczy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania