Skip to main content

Sustainable and integrated production of liquid biofuels, bioenergy and green chemicals from glycerol in biorefineries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dobre wykorzystanie odpadów po biopaliwach

Naukowcy finansowani ze środków UE pracują nad zadowalającą wszystkie strony propozycją skierowaną do producentów biopaliw. A mianowicie nad pozyskaniem mikroorganizmów służących do przekształcania głównych odpadów po biopaliwach w paliwa płynne o wartości dodanej w ramach zaawansowanej koncepcji biorafineryjnej.

Energia

W ramach starań zmierzających do ograniczenia zależności od paliw kopalnych oraz związanego z nimi wpływu na globalną zmianę klimatu i bezpieczeństwo energetyczne, produkcja biopaliw z olejów roślinnych z przeznaczeniem dla sektora transportowego zyskała sobie duże poparcie. Jednak wraz z rosnącą produkcją cennych biopaliw pojawił się nadmiar jednego z produktów ubocznych tego procesu, jakim jest glicerol (znany również jako gliceryna). Aby zapewnić zrównoważoną produkcję biopaliw, rynek wymaga znalezienia nowych zastosowań dla gliceryny w postaci innych, zaawansowanych paliw płynnych, zastosowań w bioenergetyce oraz ekologicznych biochemikaliów. Ponadto włączenie procesu produkcji takich istniejących oraz nowych substancji do zaawansowanej koncepcji biorafineryjnej zwiększy konkurencyjność istniejących producentów biopaliw. Naukowcy zainicjowali finansowany ze środków UE projekt GLYFINERY w celu opracowania takiego właśnie zintegrowanego i zrównoważonego procesu produkcji. Badania koncentrują się na opracowaniu nowych biokatalizatorów, które zapewniają wysoką wydajność pożądanych produktów wytwarzanych z gliceryny z wykorzystaniem większości materiału wsadowego stosowanego w danym procesie. Po zidentyfikowaniu większości obiecujących mikroorganizmów o właściwościach biokatalitycznych oraz procesów fermentacji potrzebnych do biologicznej konwersji, trzeci i czwarty rok trwania projektu poświęcono optymalizacji projektu procesu biologicznego przetwarzania oraz opracowaniu i optymalizacji procesów odzyskiwania. W ciągu trzeciego roku realizacji projektu zidentyfikowano pięć potencjalnych produktów (propano-1,3-diol (PDO), butanol, etanol, biodiesel oraz biometan). Procesy dotyczące wszystkich pięciu produktów poddano optymalizacji i skalowaniu, co zaowocowało wstępnymi testami pilotażowymi. Produkty fermentacji poddano wytrawianiu beztlenowemu w celu odzyskania biometanu. Partnerzy z zakresu produkcji i odzyskiwania współpracowali ściśle w zakresie oceny cyklu życia (LCA) w celu opracowania zrównoważonych ekonomicznie i środowiskowo metod dotyczących integracji w ramach zaawansowanej koncepcji biorafineryjnej. Projekt GLYFINERY z powodzeniem potwierdził techniczną, ekonomiczną i środowiskową wykonalność przekształcania gliceryny w produkty o wartości dodanej, przeznaczone do zrównoważonej produkcji biopaliw oraz skutecznego zarządzania odpadami. W obliczu nadmiaru gliceryny w miarę rozwoju globalnej produkcji biopaliw, opracowana technologia powinna wywrzeć istotny wpływ na konkurencyjność produkcji biopaliw.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania