European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

SENSITIVE TECHNOLOGIES AND EUROPEAN PUBLIC ETHICS

Article Category

Article available in the following languages:

Obawy społeczeństwa dotyczące technologii wrażliwych

Badania Eurobarometru dostarczają ważnych informacji na temat społecznego postrzegania zmian i postępu w Unii Europejskiej. Konsorcjum badawcze prowadziło prace mające dodatkowo wzbogacić badanie Eurobarometru nt. nauk przyrodniczych i technologii wrażliwych z 2010 r.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Projekt STEPE ("Sensitive technologies and European public ethics") powstał, aby pomóc w tworzeniu społecznie zrównoważonych europejskich i krajowych polityk w sprawie innowacji technologicznych. Uczestnicy projektu chcieli zwiększyć wkład ze strony świata nauki oraz wydobyć więcej informacji z danych badań, aby umożliwić lepsze zrozumienie roli etyki i opinii publicznej w zakresie biotechnologii. Tworzeniu zrównoważonych technologii towarzyszą obawy społeczeństwa, które w projekcie STEPE określono mianem "etyki społecznej". Podejście zastosowane w projekcie ułatwia wczesną identyfikację potencjalnie kontrowersyjnych nowinek technologicznych oraz związanych z nimi działań z zakresu etyki społecznej. Przeanalizowano kwestie dotyczące najważniejszych zainteresowanych stron, jak również poglądy obywateli z 25 państw członkowskich UE. Prace prowadzone w ramach projektu obejmowały badania, wywiady z ekspertami, zaprojektowanie, analizę i przygotowanie raportu w sprawie badania Eurobarometru nt. nauk przyrodniczych i biotechnologii, oraz zastosowanie zaawansowanych procedur statystycznych opartych o wiele zmiennych w celu usprawnienia analizy danych. Badania ujawniły między innymi, że w ostatnich latach nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o obawy społeczne: głównym tematem są obecnie innowacyjne technologie wrażliwe. Na przykład, podnoszone są kwestie bezpieczeństwa technologii, ich przydatności w kontekście wyczerpujących się zasobów oraz tego, czy mogą być rozwiązaniami alternatywnymi bardziej akceptowalnymi z etycznego i moralnego punktu widzenia. Dzięki lepszemu poznaniu europejskiej etyki społecznej, projekt STEPE powinien pobudzić nowe, ugruntowane empirycznie myślenie na ten temat oraz zapoczątkować nową erę stosunków między nauką a społeczeństwem. Prace te wnoszą również wkład w rozwój debaty, jak i prawodawstwa w sprawie odpowiedzialnej innowacyjności technologicznej. Obywatele Europy mogą czuć się bezpieczniejsi, wiedząc że innowacje mają nie tylko poprawić jakość ich życia, ale także być wprowadzane z poszanowaniem ich godności.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania