Skip to main content

Coordination Action Carbon Observation System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Plan globalnej sieci obserwacji związków węgla

Nasza aktualna wiedza na temat globalnej obiegu związków węgla opiera się na ściśle powiązanych ze sobą badaniach i zbiorach danych. Lepsza koordynacja i integracja tych badań przyczynia się do podniesienia jakości systemów obserwacji zmiany klimatu i wyników badań.

Gospodarka cyfrowa

Aby skutecznie ograniczać skutki zmiany klimatu lub dostosowywać się do nich, potrzebujemy wiarygodnych i ustandaryzowanych danych. Do niedawna dane te nie były dobrze koordynowane w skali globalnej, przez co obarczone były pewnymi niepewnościami. Projekt COCOS ("Coordination action carbon observation system") otrzymał dofinansowanie ze środków UE w celu usprawnienia i rozszerzenia badań nad globalnymi obiegiem związków węgla. Partnerzy projektu nawiązali międzynarodową współpracę z różnymi partnerami oraz przygotowali raport strategiczny Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO). Raport, w którym zawarto dane dotyczące lądów, mórz i przestrzeni kosmicznej, służy obecnie za plan działania na rzecz globalnej obserwacji związków węgla. Ponadto, założono skoordynowaną bazę danych wszystkich badaczy zajmujących się tą tematyką i przygotowano regionalne plany budżetowe. Projekt wsparł także kilka małych warsztatów i konferencję poświęconą monitorowaniu globalnego obiegu związków węgla. Aby zrozumieć globalny obieg węgla i jego wpływ na nas, potrzeba dokładnych i dobrze zintegrowanych danych. Projekt COCOS przygotował grunt pod szeroko zakrojoną, skuteczną sieć obserwacyjną, która pozwoli uzyskać nowe informacje w tej ważnej dziedzinie badawczej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania