European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

BALTIC STATES NETWORK "WOMEN IN SCIENCES AND HIGH TECHNOLOGY"

Article Category

Article available in the following languages:

Równe prawa kobiet w nauce

Coraz więcej kobiet wkracza w dziedzinę nauki, a UE pragnie zapewnić, by tendencja ta upowszechniała się na całym kontynencie, również w krajach bałtyckich.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Zachęcanie kobiet do podejmowania pracy w zawodach naukowych to ważny priorytet dla Europy, ponieważ oferuje świeże spojrzenie na naukę i propaguje równość płci. Podczas gdy Europa Zachodnia może poszczycić się dużą liczbą kobiet udzielających się na tym polu, kraje bałtyckie nadal pozostają w tyle. W ramach projektu "Sieć państw bałtyckich: Kobiety w nauce i zaawansowanej technologii'' (Basnet), finansowanego ze środków UE, stworzono międzyregionalną sieć kobiet powiązanych z tymi dziedzinami. W ramach projektu skupiono się na partnerstwie pomiędzy organizacjami zawodowymi, instytucjami rządowymi i związkami zawodowymi kobiet w celu zwiększenia liczby kobiet zajmujących się nauką i technologią. Zespół projektu zajął się badaniem mechanizmów socjologicznych związanych ze zbyt niską frekwencją kobiet w tym sektorze i w ramach szeroko zakrojonej strategii zaproponował usprawnienie polityki naukowej. W celu dalszego promowania celów projektu powstał portal i biuletyn Basnet, a także baza danych kobiet udzielających się w nauce w całym regionie. Warto także wspomnieć o publikacji pod tytułem "Kobiety w nauce i zaawansowanej technologii w krajach bałtyckich. Problemy i rozwiązania" (oryg. "Women in sciences and high technology in the Baltic States: Problems and solutions"), która powstała na podstawie wyników projektu Basnet. Celem publikacji było zaszczepienie współpracy między naukowcami oraz ułatwienie monitorowania możliwości, jakimi dysponują kobiety w tym regionie. Kobiety, które wzięły udział w projekcie Basnet zyskały większą wiarę w podejmowanie prac związanych z nauką. Dowiedziały się o równych szansach w miejscu pracy oraz o sposobach wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Jednocześnie współpraca pomiędzy naukowcami i decydentami przyczyniła się do pokonania biurokratycznych przeszkód oraz innych utrudnień, z jakimi zmagają się kobiety. Na Litwie, dzięki działaniom w ramach projektu, rząd przyjął krajową strategię w sprawie nauk społecznych i humanistycznych. Pozostałe rządy krajów bałtyckich również uwzględniły wnioski i zalecenia wynikające z projektu. Ponieważ zespół projektu Basnet przystąpił do europejskiej platformy kobiet-naukowców (EPWS), powołane zostało Forum Basnet, mające na celu monitorowanie procesu wdrażania strategii w regionie Morza Bałtyckiego. Równe szanse dla kobiet, bardziej zdywersyfikowany sektor naukowy oraz wsparcie bardziej ożywionej gospodarki europejskiej to główne rezultaty inicjatyw w ramach projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania