Skip to main content

Assessing the Impact of Rural Development Policies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich

Przegląd polityk dotyczących rozwoju wiejskiego oraz rekomendacje usprawnień mogą poprawić jakość życia w społecznościach oddalonych oraz na obszarach pozostających w trudnej sytuacji.

Zmiana klimatu i środowisko

Na ile skuteczne są polityki rozwoju obszarów wiejskich w zakresie wspierania społeczności i podnoszenia standardów życia na takich obszarach? Odpowiedzi na to pytanie podjęto się w ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Ocena wpływu polityk rozwoju obszarów wiejskich" (RUDI), którego celem było zbadanie procesów i rezultatów wynikających z oceny rozwoju obszarów wiejskich. Inicjatywa ta została sfinansowana ze środków siódmego programu ramowego UE (7PR) w ramach tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia". Partnerzy projektu przeanalizowali efekty procesów politycznych w celu opracowania zaleceń dla decydentów na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. W ramach projektu RUDI zbadano ramy koncepcyjne oraz teorie na temat roli rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Przyjrzano się procesom i podmiotom wpływającym na kształt oraz proces wdrażania polityki, a także schematom wydatkowania środków. Opracowano szczegółową analizę oceny cyklu polityki, a także metodologię dla 20 wnikliwych studiów przypadku przeprowadzonych w różnych regionach i dziedzinach w całej UE. Innym ważnym osiągnięciem było stworzenie zaleceń politycznych na rzecz skuteczniejszego opracowania, wdrożenia, monitorowania, oceny wpływu oraz ewaluacji polityki rozwoju obszarów wiejskich. Zostały one przedstawione jako kompleksowe wytyczne obejmujące projektowanie, wdrażanie i ocenę polityki, a także wyzwania dotyczące przyszłego rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki projektu umożliwią poprawę konstrukcji programu, a także kierowanie i wdrażanie programów w okresie finansowania w latach 2013-2020. Może to przyczynić się do zwiększenia pozytywnych efektów polityki rozwoju wiejskiego we wszystkich krajach UE. Inicjatywa wsparta została bezpośrednim zaangażowaniem kluczowych podmiotów i instytucji w proces badawczy oraz analizy porównawcze między krajami. Konferencje, warsztaty, publikacje oraz działania rozpowszechniające w Internecie zapewniły, że wyniki projektu dotarły do pożądanej grupy odbiorców.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania