European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-16

Benchmarking Russia and Ukraine with respect to the Innovation TrendChart

Article Category

Article available in the following languages:

Europejskie innowacje patrzą na wschód

Pomagając Rosji i Ukrainie w opisaniu ich postępów i polityki w zakresie innowacji, UE może utorować drogę ku zaawansowanej współpracy, pobudzić konkurencyjność i wzmocnić politykę sąsiedztwa.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Inno-Policy TrendChart tworzy obraz innowacji w Europie i innych częściach świata, jako wsparcie kształtowania polityki i promowania dobrych praktyk. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Porównanie Rosji i Ukrainy w odniesieniu do mapy Innovation TrendChart" (BRUIT) było zbadanie i przedstawienie zdolności i polityk w zakresie innowacyjności w Rosji i na Ukrainie. W ramach projektu szkolono rosyjskich i ukraińskich partnerów, aby zacieśnić integrację tych krajów z systemem Inno-Policy TrendChart i wzmocnić europejską politykę sąsiedztwa. Autorzy projektu BRUIT organizowali w 2007 r. spotkania i wydarzenia z partnerami z Rosji i Ukrainy, w tym warsztaty poświęcone restrukturyzacji państwowych instytucji badawczych i monitorowaniu polityki. Warsztaty gościły przedstawicieli różnych ministerstw oraz inne zainteresowane strony. Ponadto partnerzy projektu z Rosji i Ukrainy zgromadzili dane pochodzące z 15 ukraińskich i 17 rosyjskich polityk z zakresu innowacyjności, aby pomóc w promowaniu badań i innowacji. Zebrano także dane społeczno-ekonomiczne dotyczące 26 wskaźników tworzących europejską tabelę wyników innowacyjności (EIS) w celu obliczenia sumarycznego wskaźnika innowacyjności (SII) dla obu krajów. Określono, że na 36 krajów Rosja i Ukraina zajmują odpowiednio 27 i 35 miejsce, co wskazuje na pilną potrzebę pobudzenia innowacji i badań w tych państwach. Końcowe sprawozdania dotyczące rankingu Inno-Policy TrendChart dla Ukrainy i Rosji za rok 2007 zaprezentowano na warsztatach w styczniu 2008 r. Opisywały one krajowe systemy innowacji w obu państwach i wyszczególniały najważniejsze wyzwania w zakresie polityki innowacyjności, przed jakimi stał każdy z krajów. Działania te pomogły Rosji i Ukrainie określić postępy w dziedzinie innowacji i wyznaczyły następne kroki na drodze ku pobudzeniu konkurencyjności i wspieraniu współpracy z Europą w tej dziedzinie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania