CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

A new trans-regional foresight model for the regional innovation strategies (RIS)

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 43015

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2007

 • Data zakończenia

  31 Marca 2009

Finansowanie w ramach:

FP6-SUPPORT

 • Całkowity budżet:

  € 780 000

 • Wkład UE

  € 780 000

Koordynowany przez:

GOBIERNO DE NAVARRA

Polski PL

Wspieranie polityki innowacyjności na poziomach od regionalnego do krajowego

Europejska grupa badaczy stworzyła model ramowy mający umożliwić poprawę polityki i przeniesienie innowacji z poziomu regionalnego na krajowy. Taki transfer wiedzy i współpraca między regionami mogą przyczynić się do poszerzenia celów gospodarki UE opartej na wiedzy.

Zmiana klimatu i środowisko
© Thinkstock

Aby wesprzeć cel Europy, jakim jest konkurencyjna gospodarka zajmująca wysokie miejsce w światowym rankingu, Strategia Lizbońska wymaga zwiększonej współpracy między regionami w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacyjności (RTDI). Dlatego też regiony UE muszą objąć kluczową rolę w oddolnym rozwoju polityki, który będzie sprzyjał krajowej i regionalnej integracji. Wysiłki realizowane w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) w tym kierunku mają służyć ożywieniu procesów innowacyjnych przeprowadzanych na poziomie regionalnym. "Nowy ponadregionalny model prognoz dla regionalnych strategii innowacji (RIS)" (Fortransris) to projekt, który uwzględnia różne parametry mające wpływ na oparte na projekcie programy współpracy ponadregionalnej. Jednym z nich jest brak dostępu do praktycznych narzędzi, które mogłyby pobudzić rozwój ponadregionalnych strategii innowacji dla wspólnych otwartych struktur. W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano i przetestowano nowy model prognozowania ponadregionalnego, mającego na celu poprawienie regionalnego procesu decyzyjnego i zwiększenie potencjału wspólnych regionalnych strategii innowacji (RIS). Działania w ramach projektu bazowały na doświadczeniach i potrzebach pięciu uczestniczących regionów UE; opracowano podejście, które wspierało indywidualne prognozowanie na poziomie regionalnym w celu dalszego opracowywania i przekazywania wyników na poziomie ponadregionalnym. Partnerzy przetestowali podejście w obszarze transferu technologii i wiedzy (TKT), wziąwszy pod uwagę znaczące korzyści wynikające z innowacji, jakie można uzyskać poprzez współpracę w obrębie poszczególnych regionów oraz między nimi. Projekt Fortransris zdefiniował ponadregionalny transfer technologii i wiedzy jako proces, w którym wiedza naukowa i techniczna może zostać wykorzystana ekonomicznie. Działania takie są realizowane poprzez złożone interakcje i współpracę między źródłem wytwarzania, firmą i innymi podmiotami. Istotne aspekty związane z rozwojem ponadregionalnych scenariuszy określono na podstawie wyników oceny, danych pochodzących z regionalnych analiz, jak również określonych wizji dotyczących przyszłych widoków na transfer wiedzy dla każdego regionu. W ramach projektu Fortransris przeprowadzono serię warsztatów poświęconych sprawdzaniu poprawności scenariuszy, podczas których szczegółowo omówiono pesymistyczne i optymistyczne scenariusze, spośród których te drugie stanowią optymalne ramy dla transferu technologii i wiedzy. Podczas tych wydarzeń omówiono wykonalność scenariuszy oraz inne zagadnienia, a także dokonano oceny ich znaczenia dla konkretnych regionów. Wyniki i rezultaty zostały następnie wykorzystane do opracowania planu pokazującego, jak każdy z regionów może poprawić swój system innowacji – przede wszystkim poprzez wymianę wiedzy i współpracę ponadregionalną. W ramach projektu Fortransris opracowano podręcznik metodologii na potrzeby innych regionów oraz zaoferowano strukturę, w ramach której regionalni decydenci mogą sprawić, że regionalna polityka i systemy innowacji staną się bardziej opłacalne i konkurencyjne.

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 43015

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2007

 • Data zakończenia

  31 Marca 2009

Finansowanie w ramach:

FP6-SUPPORT

 • Całkowity budżet:

  € 780 000

 • Wkład UE

  € 780 000

Koordynowany przez:

GOBIERNO DE NAVARRA