Skip to main content

Cross sectoral commons governance in Southern Africa

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnione zarządzanie zasobami na rzecz lepszych ekosystemów

W ramach inicjatywy finansowanej przez UE stworzono sieć specjalistów i badaczy w celu zbadania zagadnienia zarządzania dobrami wspólnymi w południowej części Afryki. Wyniki projektu mają na celu wypracowanie usprawnionego podejścia do tematu lepszego zarządzania zasobami naturalnymi i wykorzystania go.

Zmiana klimatu i środowisko

Wiele zasobów naturalnych Afryki Południowej jest prawnie sklasyfikowane jako dobra wspólne – to termin oznaczający wspólne zasoby, w których zainteresowane strony mają równe udziały. Tematem zarządzania nimi w południowej części Afryki zainteresowali się bliżej badacze, a także odpowiednie agencje rządowe. Projekt "Zarządzanie międzysektorowymi dobrami wspólnymi w południowej części Afryki" (Croscog) był działaniem wspomagającym (SSA) na rzecz wykorzystania i udostępniania wyników badań związanych z zarządzaniem dobrami wspólnymi oraz doświadczeń instytucji zajmujących się określonymi problemami zarządzania zasobami. Skoncentrowano się na dobrach wspólnych w postaci wielkoskalowych zasobów naturalnych różnego rodzaju ekosystemów regionu. Należały do nich suche i półsuche obszary trawiaste, sawanny oraz połacie lasu, a także wody morskie i inne duże zbiorniki wodne w strefach przybrzeżnych. Uznając potrzebę udostępniania informacji na temat skutecznego zarządzania dobrami wspólnymi, uczestnicy finansowanego przez UE projektu za punkt wyjściowy swoich prac obrali pogląd, że przeciwdziałanie degradacji zasobów naturalnych Afryki wymaga opracowania sposobów rozpoznawania pozytywnych praktyk zarządzania tymi dobrami wspólnymi oraz zachęcenia do ich wykorzystania i odtwarzania na wielką skalę. Po przeprowadzeniu dwóch faz tematycznych sieć naukowców i specjalistów opracowała szereg publikacji na podstawie uzyskanych wyników. W publikacjach z pierwszej fazy, pod hasłem zdobywania wiedzy, transformacji gospodarczej, energii oraz istniejących praktyk związanych z dobrami wspólnymi, skoncentrowano się na konkretnych przypadkach, z których każdy reprezentował określony ekosystem. Druga faza, której tematem było wykorzystanie istniejących praktyk w celu promowania skutecznego zarządzania, obejmowała prace dotyczące określonych przypadków oraz publikacje porównawcze, w których skoncentrowano się na problemach wspólnych dla różnych przypadków, wynikłych z dyskusji prowadzonych w ramach pierwszego tematu. Wśród tych problemów znalazła się turystyka, zajęcie się historyczną dyskryminacją oraz instytucje pod wspólnym zarządem – wszystko to w kontekście dóbr wspólnych. Do ogólnych działań związanych z projektem należały warsztaty, sieć kontaktów oraz spotkania polityczne, a także określone zalecenia, przekazywane w postaci komunikatów do społeczności, organizacji pozarządowych oraz decydentów. Poprzez konkretne działania o ukierunkowanym zasięgu oraz rozpowszechnianie wyników, w ramach projektu Croscog starano się udostępnić zgromadzone informacje oraz wyniki badań między innymi decydentom z południowej części Afryki, społecznościom lokalnym oraz globalnej społeczności naukowej. Ta działalność oraz jej wyniki są dobrą wróżbą dla usprawnienia działań podejmowanych na polu zarządzania dobrami wspólnymi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017