CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

CONverging TECnologies and their impact on Social Sciences and Humanities

Article Category

Article available in the following languages:

Zachęta do debaty kształtującej przyszłość

Działania w ramach inicjatywy finansowanej przez UE dążyły do zwiększenia świadomości na temat zagadnień technologii konwergencji w naukach społecznych i humanistycznych. Zamysłem była mobilizacja europejskich zdolności badawczych w tym zakresie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Relacje, synergie i fuzje pomiędzy szerokim zakresem badań i rozwoju (R&D), takich jak biotechnologia i nauki przyrodnicze, nanonauka i nanotechnologia, technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), kognitywistyka i neurotechnologie, leżą u podstaw koncepcji technologii konwergentnych (CT). Dyskusje o szybkim tempie rozwoju w tych obszarach (w tym robotyki i sztucznej inteligencji (AI)) mają decydujące znaczenie w badaniu przyszłego wpływu wszelkiej nauki i inżynierii. Zasadniczo, biorąc pod uwagę podążanie Europy w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy, konieczne jest przygotowanie właściwego środowiska naukowego, które stawi czoła i będzie rozwiązywać szereg istotnych problemów i kwestii. Działanie wspierające (SSA) "Technologie konwergentne oraz ich wpływ na nauki społeczne i humanistyczne" (Contecs) zostało zainicjowane w celu ustanowienia programu badawczego w odniesieniu do CT. Partnerzy projektu zatem podjęli się określenia ról, jakie nauki społeczne i humanistyczne mogłyby odegrać w zjawisku konwergencji technologicznej, jak również ich potencjalny wpływ na jej kształt. Zintegrowane i systemowe podejście zostało również wykorzystane w celu zbadania coraz bardziej istotnych implikacji społecznych i etycznych postępu w dziedzinie CT oraz sposobów, na jakie nauki społeczne i humanistyczne mogą im wyjść naprzeciw. Europa przyjęła podejście oparte na zapotrzebowaniu, które obejmuje współpracę interdyscyplinarną, przy czym technologie konwergentne postrzegane są jako odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczne. Ma to na celu wzmocnienie koncentracji na "doskonaleniu człowieka", które w dużej mierze wywarło wpływ na dyskurs dotyczący CT oraz wzbudziło debatę w szerokim zakresie zagadnień pokrewnych. W ramach projektu Contecs zbadano historyczne i instytucjonalne początki CT oraz skupiono się na wizji transhumanizmu, postrzeganego jako potężne narzędzie w kształtowaniu konwergencji. Zasadniczo, badania podkreśliły, że decyzje dotyczące tego, jakie podejścia do nauk społecznych i humanistycznych są odpowiednie, by lepiej zrozumieć CT, same są kształtowane przez politykę ontologiczną. Na przykład, polityczna budowa "nanokonwergencji" w jednym konkretnym kraju może wskazywać na istotną rolą odgrywaną przez instytucje finansujące w ustalaniu odpowiedniego programu lub nawet określaniu jej celów i treści. Członkowie zespołu Contecs zauważyli również, że metody analizy tekstowej można wykorzystać do zrozumienia roli polityki ontologicznej we współczesnych dyskusjach i debatach, które nie dotyczą jednoznacznie wizji CT. Oznacza to, że zamiast przyczyniać się do debat politycznych na temat CT, formułują oni pytania i wątpliwości dotyczące tego, czym CT może być, jakie działania są wykonywane i przez kogo, oraz jakie organizacje lub agencje ponoszą odpowiedzialność. Wszystko to jest niezbędne do rozwoju dyskursu na temat CT oraz stanowi środek, dzięki któremu naukowcy, uczeni i politycy uczą się mówić o tym zjawisku. Wysiłki podjęte w ramach projektu podkreślają zatem wagę takich dyskusji w lepszym rozumieniu technologii konwergentnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania