Skip to main content

International Co-operation actions on CO2 capture and storage

Article Category

Article available in the folowing languages:

Podziemny sposób na CO2

Europa przybliży się o krok rozwiązania problemu zmiany klimatu poprzez przechowywanie szkodliwych emisji dwutlenku węgla (CO2) w bezpiecznych podziemnych składowiskach. Podjęto działania na rzecz udoskonalenia podejścia i ułatwienia wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Zmiana klimatu i środowisko

Globalne ocieplenie to mroczna przyszłość ludzkości, której nadejście UE usiłuje udaremnić różnymi środkami. Jednym z nich jest wychwytywanie dwutlenku węgla i składowanie go pod ziemią (CCS). Z takim zamierzeniem UE sfinansowała projekt "Międzynarodowa współpraca na rzecz wychwytywania i składowania CO2" (INCA-CO2), którego celem jest zrealizowanie tej wizji i zachęcenie do podjęcia kroków na rzecz udoskonalenia związanej z tym infrastruktury. Jednym z najważniejszych celów projektu było poparcie pewnej inicjatywy międzynarodowej, forum przywódczego na rzecz sekwestracji węgla (CSLF), z myślą o opracowaniu przystępnych technologii w zakresie CCS. Innym celem było nawiązanie stosunków w zakresie realizacji globalnych projektów w dziedzinie CCS oraz określenie możliwości współpracy. W tym celu zespół projektu zbadał wszystkie nowe dane dotyczące CCS, by utworzyć całkowity obraz technologii, zidentyfikować działania na szczeblu międzynarodowym i zachęcić do kształtwania polityki. W ramach programu, zespół projekt zbadał cały łańcuch tego procesu, począwszy od wychwytywania i transportu po długoterminowe przechowywanie. Następnie opublikowano osiem e-biuletynów związanych z CCS w pozaeuropejskich krajach CSLF, zwiększając zasięg wymian z Europą. W ramach globalnych działań odbyła się wizyta w Chinach, której efektem było włączenie do współpracy jednego z największych na świecie producentów CO2. Działania w tym kierunku, zwłaszcza popierające CSLF, objęły również wymiany zainteresowanych stron w Europie oraz organizację warsztatów na temat "przekraczania barier w rozwoju CCS". Wprowadzono także udoskonalenia do istniejącego technologicznego planu działań CSLF, jak również analizę luk i spisu czynności w zakresie CCS w krajach CSLF. Celem projektu jest przybliżenie nas do udoskonalenia tego ważnego rozwiązania w zakresie radzenia sobie z CO2 i złagodzenia skutków zmiany klimatu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania