Skip to main content

Enhanced co-operation between EU member states and associated candidate states in maritime research on transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie dla badań morskich

Nowa mocna europejska sieć badawcza wzmocniła się dzięki włączeniu dwóch wschodnich sąsiadów – Rosji i Ukrainy, otwierając tym samym nieograniczone możliwości wymiany informacji w ramach sektora.

Zmiana klimatu i środowisko

Integracja morska w ramach jednej sieci zrzeszającej nowe państwa członkowskie oraz kraje sąsiadujące z UE, zwłaszcza Rosję i Ukrainę, ma kluczowe znaczenie dla wymiany badań i prężnie rozwijającej się gospodarki. Finansowany ze środków unijnych projekt Encomar - Transport miał za zadanie wspomóc tę integrację. Poprzez wzmocnienie transportu morskiego uczestnicy projektu starali się promować innowację i wymianę informacji w obrębie Europy jak i poza nią, wspierając rozwój europejskiej przestrzeni badawczej i tworząc bazę badawczo-rozwojową. Udało się tego dokonać poprzez ustanowienie oficjalnej Sieci Krajowych Punktów Kontaktu dla Morskich Badań i Rozwoju w nowych państwach członkowskich i stowarzyszonych krajach kandydujących, jak również w Rosji i na Ukrainie. W ramach projektu Encomar - Transport udało się określić najważniejszych morskich graczy w różnych krajach. Zorganizowano dziewięć warsztatów i cztery spotkania biznesowe, których celem było zachęcenie do korzystania z potencjału tkwiącego w europejskich badaniach morskich. Dzięki tym inicjatywom przedstawiciele podmiotów przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mieli okazję określić obszary swoich zainteresowań, wyrazić potrzeby oraz zaprezentować umiejętności i usługi przed unijną wspólnotą badawczą i przedstawicielami przemysłu morskiego, a tym samym otworzyć drogę do lepszej współpracy w tym sektorze. Podsumowując, w ramach projektu udało się zgromadzić nową wiedzę z zakresu polityki badawczej w sektorze morskim, a także wesprzeć działania promujące wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk istotnych dla tej gałęzi przemysłu. Dzięki określeniu podmiotów morskich w krajach zainteresowanych, projekt umożliwił współpracę pomiędzy nimi, a tym samym wzmocnił europejską konkurencyjność poprzez promowanie technicznej i naukowej doskonałości na szeroką skalę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania