Skip to main content
European Commission logo print header

Coordinated academic RTD and education supporting innovation in marine industries

Article Category

Article available in the following languages:

Pobudzanie unijnego przemysłu morskiego poprzez edukację

W ramach inicjatywy finansowanej przez UE wyznaczono podstawy dla mobilizacji wiedzy i zasobów europejskiej społeczności akademickiej zaangażowanej w technologie morskie. To dobrze wróży rozwiązaniom zrównoważonego transportu oraz konkurencyjności europejskiego przemysłu morskiego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W ramach projektu "Skoordynowany akademicki rozwój badań i technologii oraz edukacja wspierająca innowacje w przemyśle morskim" (Caremar) pracowano nad stworzeniem środków na łączenie doświadczenia europejskich szkół wyższych z edukacją, badaniami naukowymi i potrzebami technologicznymi organizacji działających w dziedzinie technologii morskiej. Podejmując kwestię dostarczania innowacyjnych badań naukowych, a także edukacji opartej na badaniach (RBE) w kontekście zmieniającego się rynku międzynarodowego, zespół projektowy opracował plan pracy i wyznaczył cele, których realizacja skutecznie przyczynia się do zrównoważonego morskiego transportu powierzchniowego. W ramach Caremar opracowano i przeanalizowano ukierunkowane kwestionariusze, zorganizowano grupy fokusowe, warsztaty, postępowania i inicjatywy, a także wygenerowano bazy danych. Postępy umożliwiły naukowcom opracowanie zaleceń dotyczących poprawy powiązanych systemów edukacyjnych w celu wzmocnienia europejskiej jedności w dziedzinie morskiej edukacji technologicznej. Warsztaty i raporty również stanowiły podstawę rozpowszechniania ich sugestii, które mogą lepiej informować decydentów o możliwościach uczelni, a także zapewniać wytyczne dla przyszłych działań RBE oraz strategii w zakresie badań i rozwoju technologicznego (RTD). Co ważne, wyniki projektu Caremar również wykazują potencjał, aby przyczynić się do warunków zatrudnienia, szkolenia zawodowego i pracy. Poprawa kluczowych procesów w zakresie RTD/RBE składa obietnicę pobudzenia konkurencyjności technologii morskiej i przemysłu morskiego. Jednocześnie, opracowane w ramach projektu narzędzia mogą zwiększyć szybkość i efektywność procesu badań i rozwoju technologicznego w całej rozciągłości priorytetu tematycznego 1.1.6.2 "Zwiększanie bezpieczeństwa, efektywności i konkurencyjności transportu powierzchniowego". Postępy w tych dziedzinach przełożą się na wzrost gospodarczy i szerokie korzyści na rzecz europejskiej jakości życia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania