Skip to main content
European Commission logo print header

Ground-motion modelling for seismic hazard assessment in regions with moderate to low seismic activity

Article Category

Article available in the following languages:

Rewolucja w przewidywaniu trzęsień ziemi

Finansowane ze środków UE badanie trzęsień ziemi o niskiej sejsmiczności jest obecnie wprowadzane do modeli bardziej odpowiadających warunkom europejskim. Do tej pory ocena zagrożeń opierała się na danych pochodzących z silnych wstrząsów.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Jednym z kluczowych kroków w rozwoju oceny zagrożeń dotyczących trzęsień ziemi jest wykorzystanie równania predykacji drgań podłoża (GMPE). Stanowi ono podstawę do oszacowania poziomu drgań zgodnie z danymi sejsmologicznymi, takimi jak siła trzęsienia ziemi i dystans od źródła. Jak dotąd wykorzystywano dane uzyskane z pomiarów silnych drgań podłoża, które nie nadają się do wykorzystania w regionach o słabej i średniej sejsmiczności, takich jak tereny Zachodniej i Środkowej Europy. Co więcej, dane zazwyczaj uzyskiwane są z modeli pochodzących z innych kontynentów: Azji i obu Ameryk. W tej chwili jednak, dzięki wchodzącemu w obręb siódmego programu ramowego (7PR) projektowi "Harmonizacja zagrożeń sejsmicznych w Europie" (SHARE), prowadzi się prace nad rozwojem ujednoliconej oceny zagrożeń sejsmicznych przeznaczonej dla regionu eurośródziemnomorskiego. Są już dostępne dane wysokiej jakości pochodzące z regionów, gdzie przeważają mniejsze trzęsienia ziemi. Zespół finansowanego ze środków UE projektu Seismolos, mając na celu wykorzystanie tych informacji, dążył do zrozumienia nielinearnego zachowania niektórych parametrów. Na przykład, prawa skali, stosowane do przewidywania obciążeń, mogą być błędne przy niższych poziomach. Dane mogą być następnie wykorzystane w modelach oceny zagrożeń takich jak inicjatywa SHARE. Naukowcy uczestniczący w projekcie wykorzystali dane pochodzące z francuskich terenów metropolitalnych oraz Antyli, aby dostarczyć materiał dla przyszłych stochastycznych modeli drgań podłoża. Kolejnym celem było przygotowanie katalogu momentów homogenicznych oraz funkcji tłumienia regionalnego. Co więcej, poddano analizie dane pochodzące z silnych drgań podłoża z Japonii i USA, aby móc lepiej opisać uboczny wpływ na skały, gdy fale sejsmiczne ulegają modyfikacji ze względu na lokalne warunki geologiczne. Ściślej rzecz biorąc, takie ujęcie danych umożliwia osłabianie lub tłumienie wysokich częstotliwości. Badanie pomoże zrozumieć źródło istotnej niepewności w modelowaniu drgań podłoża. Zespół projektu Seismolos zebrał zestawy parametrów, które mogą być wykorzystane do modelowania drgań podłoża przy użyciu metody symulacji stochastycznej. Na podstawie uzyskanych modeli można wnioskować o kluczowych informacjach dotyczących, na przykład, wymagań w zakresie inżynierii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania