Skip to main content
European Commission logo print header

Remote sensing and geo informatio n processing in the assessment and monitoring of land degradation and desertification in support of the UNCCD; state of the art and operational perspectives

Article Category

Article available in the following languages:

Wczesne ostrzeganie w sprawie potencjalnego pustynnienia

Zmiana klimatu i działalność człowieka przyczyniły się do drastycznego obniżenia żyzności gleb na Ziemi. Badacze finansowani ze środków UE zrzeszyli przedstawicieli środowiska naukowego, aby przedyskutować najnowocześniejsze systemy wczesnego ostrzegania sygnalizujące potencjalną nieodwracalną utratę gruntów rolnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), pustynnienie – nieodwracalna degradacja gleby wpływająca na jej produktywność – już teraz dotyka jednej czwartej całej powierzchni gruntów na Ziemi. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zniknęły dwadzieścia cztery miliardy ton żyznej gleby. Pod wpływem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia (UNCCD), UE uczyniła badania i programy ukierunkowane na zwalczanie pustynnienia ważnym priorytetem, co pociągnęło za sobą szereg dyrektyw, inicjatyw i poświęconych tej tematyce projektów badawczych. Europejscy naukowcy, chcący połączyć wyniki wszystkich tych działań w ramach jednej tematycznej konferencji w sprawie systemów wczesnego ostrzegania, zainicjowali projekt Desertstop. W ramach projektu Desertstop zorganizowano i przeprowadzono "Pierwszą Międzynarodową Konferencję w sprawie Teledetekcji i Przetwarzania Geoinformacji w ramach Oceny i Monitorowania Degradacji Gleby i Pustynnienia". Konferencja umożliwiła światowej klasy ekspertom w dziedzinach teledetekcji i przetwarzania geoinformacji zaprezentowanie najnowszych osiągnięć związanych z pustynnieniem/degeneracją gleby. Organizatorzy dążyli do zaangażowania do udziału początkujących i doświadczonych naukowców z krajów bezpośrednio dotkniętych problemem pustynnienia. Zdolność do identyfikacji wczesnych oznak pustynnienia, a następnie zapobiegnięcie nieodwracalnej utracie żyznych gleb przyniosłaby nieocenione korzyści krajom rozwijającym się, stojącym w obliczu braku gruntów rolnych pod uprawę zbóż i pastwiska. W związku z tym w ramach projektu Desertstop poczyniono postępy w realizacji celów UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również celów UNCCD związanych ze zwalczaniem pustynnienia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania