Skip to main content
European Commission logo print header

Support for SMEs collaborative aeronautical technical research (SCRATCH PHASE IV)

Article Category

Article available in the following languages:

Większe wsparcie ze strony UE dla MŚP działających w obszarze lotnictwa i aeronautyki

Idąc śladami wcześniejszych inicjatyw UE, działania w ramach projektu umożliwiły sektorowi lotnictwa i aeronautyki nabycie nowej technologii oraz skuteczniejsze składanie wniosków do realizacji projektów EU.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Sektor lotnictwa i aeronautyki w Europie jest jednym z wielu filarów gospodarki znacznie pobudzającym sektor eksportowy oraz produkcyjny. W ramach piątego programu ramowego (5PR) inicjatywy finansowane przez UE, zwane projektami Scratch, udostępniły wsparcie dla tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z najnowszych inicjatyw Scratch by projekt finansowany przez UE pod nazwą "Wsparcie wspólnych badań technicznych z obszaru lotnictwa realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa" (Scratch FAZA IV) oferujący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora lotnictwa w latach 2004-2006. Projekt polegający na współpracy partnerskiej pomiędzy 20 organizacjami oraz przedsiębiorstwami z obszaru UE wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu technologii oraz podnoszeniu poziomu świadomości w zakresie badań i rozwoju. Projekt ułatwił sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw na teranie UE oraz krajom stowarzyszonym wspólne przygotowanie wniosków o pozyskiwanie technologii. Ponadto działania w ramach projektu Scratch PHASE IV pozwoliły przedsiębiorstwom z sektora MŚP opracować firmowy plan badawczy, ocenić własne potrzeby, jak również wesprzeć mechanizmy finansowania oraz rozbudowę bazy danych w celu pobudzenia współpracy partnerskiej. To ostatecznie doprowadziło do złożenia kilku projektów z zakresu badań i rozwoju technologicznego w celu zatwierdzenia przez UE. Spoglądając w przyszłość, działania projektowe pozwoliły na ocenę wymogów sektora MŚP w świetle przyszłego 7PR, zapewniając stabilny rozwój sektora w perspektywie długofalowej. Połączenie tych działań niewątpliwie wpłynęło na potwierdzenie rentowności sektora lotniczego w Europie i stworzyło fundamenty dla nowych inicjatyw w zakresie współpracy poprzez wprowadzenie nowych krajów członkowskich UE do sektora lotniczego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania