Skip to main content

Identification and characterization of novel human telomere-related biomarkers that aid cancer management by improving patient diagnosis, treatment selection, response monitoring, and drug development

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystujący DNA biomarker pozwala przewidywać zachorowania na raka

W ramach połączonych wysiłków mających na celu diagnostykę i walkę z chorobami nowotworowymi, uczestnicy inicjatywy Telomarker odkryli i zbadali biomarkery umożliwiające identyfikowanie dysfunkcji telomerów. Przedkliniczne analizy wyników projektu dają nadzieję na powstanie bardziej precyzyjnych metod prognozowania złośliwych nowotworów.

Zdrowie

Wiedza na temat molekularnej struktury zakończeń chromosomów, tzw. telomerów, wskazuje na ważną rolę telomerazy, enzymu utrzymującego telomery, w genomicznej niestabilności i klonalnym rozwoju raka. W efekcie deregulacja telomerazy stanowi atrakcyjny biomarker pozwalający diagnozować raka i nowe cele metod antynowotworowych. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu Telomarker postanowili zgromadzić całą wiedzę z dziedziny badań nad telomerami ssaków w UE. Chodziło o to, by przetestować nowe i istniejące biomarkery funkcjonowania i dysfunkcji telomerów, które mogłyby mieć wartość kliniczną. Posługując się modelami in vitro i in vivo, członkowie konsorcjum uzyskali szczegółowe informacje na temat czynników wpływających na utrzymanie telomerów oraz wpływu związanych z telomerami białek na dysfunkcje telomerów. Zidentyfikowano też nowe biomarkery powiązane z przyrostem i regulacją transkrypcyjną telomerazy w komórkach zdrowych i nowotworowych. Po dokładnym przeanalizowaniu pochodzących z biobanku próbek tkanek ludzkich, obiecującym biomarkerem nowotworów okazała się długość telomerów. Wykorzystanie tych biomarkerów w badaniach klinicznych potwierdza możliwość zbudowania w oparciu o nie systemów badań przesiewowych leków przeciwnowotworowych. Uczestnikom badania Telomarker udało się zastosować w warunkach praktyki klinicznej od dawna rozważaną koncepcję, zgodnie z którą integralność telomerów odgrywa rolę w rozwoju raka. Zastosowanie wyników projektu w udoskonalonych metodach diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych powinno dodatnio wpłynąć na zdrowie i poziom życia obywateli Unii Europejskiej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania