Skip to main content
European Commission logo print header

Ice2sea - estimating the future contribution of continental ice to sea-level rise

Article Category

Article available in the following languages:

Prognozowanie podnoszenia się poziomu morza na podstawie topniejącego lodu

Europejscy i międzynarodowi partnerzy opracowują szczegółowe prognozy topnienia lodu kontynentalnego i lodowców oraz tego, w jaki sposób zjawisko to przyczyni się do podniesienia się poziomu morza na przestrzeni następnych 200 lat.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ramach finansowanego przez UE projektu ICE2SEA ("Estimating the future contribution of continental ice to sea-level rise") przeprowadzone zostaną ukierunkowane badania głównych pokrewnych procesów zachodzących w systemach lodowców górskich, czapach lodowych i taflach lodowych na Antarktydzie i Grenlandii. W projekcie ICE2SEA opracowywane są zestawy danych, które zapewnią solidniejszą podstawę dla liczbowego modelowania systemów lodowcowych. Pozwolą one naukowcom zrozumieć ostatnie zmiany temperatury i opadów na Grenlandii. Obejmują sprawdzone krzyżowo mapy utraty i przyrostu pokrywy lodowej dla Antarktydy i Grenlandii. Członkowie projektu opracowali także pełne prognozy prawdopodobnych konsekwencji oddziaływania gazów cieplarnianych na pokrywy lodowe i lodowce dla podnoszącego się poziomu morza. W oparciu o te prognozy stało się jasne, że zmiany w akumulacji powierzchniowej i topnieniu śniegu na Grenlandii będą stanowiły klucz do zagadki. Na podobnej zasadzie zmiany w opadach śniegu będą miały bezpośredni wpływ na masę pokrywy lodowej na Antarktydzie. Z chwilą zakończenia projektu powstaną ważne i wyjątkowe zestawienia danych, które zostaną w pełni udostępnione szerszej społeczności badawczej. Zasoby te ułatwią specjalistom z całego świata opracowywanie, wdrażanie i testowanie przyszłych modeli pokryw lodowych i lodowców.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania