Skip to main content
European Commission logo print header

Support Action to GMES-Africa on Earth Observation (SAGA-EO)

Article Category

Article available in the following languages:

Łączenie afrykańskich sieci obserwacji Ziemi

Jeden z niedawnych projektów finansowanych ze środków UE zajął się usprawnianiem używania danych obserwacji Ziemi do zarządzania środowiskiem i zasobami w Afryce.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Celem projektu 'Support action to GMES-Africa on Earth observation' (SAGA-EO) było zorganizowanie sieci obserwacji Ziemi na poziomie krajowym I nawiązanie połączeń między istniejącymi inicjatywami tego typu w Afryce I Europie. Wykorzystanie danych obserwacji Ziemi do monitorowania środowiska stanowi uznany sposób na zapewnienie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego I społecznego w Afryce. W celu przygotowania sieci badacze opracowali model poziomy obejmujący komponenty organizacyjne I technologiczne. Model poddano następnie analizom w wybranych scenariuszach w pięciu krajach afrykańskich. Dwa scenariusze — bezpieczeństwo wyżywienia oraz prognozowanie powodzi I wczesne ostrzeganie przed nimi — posłużyły badaczom do weryfikacji wyników z różnych krajów. Większość użytkowników (81–96%) pozytywnie oceniła aspekty organizacyjne modelu. Przeprowadzone analizy umożliwiły partnerom projektu opracowanie dokumentacji metodologii wdrożenia krajowych sieci użytkowników systemów obserwacji Ziemi. Metodologia wymaga dostosowania do potrzeb poszczególnych krajów. Obejmuje ona początkową fazę decyzji strategicznych, fazę rozwoju instytucjonalnego I technologicznego oraz fazę operacyjną. Podejście oparte na sieciach stanowi łatwy I bezpośredni sposób zwiększania krajowych potencjałów w dziedzinie obserwacji Ziemi. Strukturyzacja sieci poprawi też wydajność I jakość wyników dostarczanych przez poszczególnych uczestników sieci.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania