Skip to main content
European Commission logo print header

Services for SMEs in collAborative tRansporT research projects

Article Category

Article available in the following languages:

Droga do większego zaangażowania MŚP

Istnieje potrzeba znalezienia skuteczniejszych sposobów angażowania małych i średnich przedsiębiorstw w projekty związane z transportem lądowym. Wybiegając w przyszłość do programu badawczego Komisji Europejskiej Horyzont 2020, który wzywa do zapewnienia "inteligentnego, ekologicznego i zintegrowanego transportu", jedna z inicjatyw finansowanych przez UE pracowała nad zaspokojeniem tej potrzeby.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Projekt SMART ("Services for SMEs in collaborative transport research projects") połączył różnorodne strony zainteresowane z sektora transportu lądowego. Były to między innymi prywatne firmy transferu technologii, publiczne agencje innowacji, klastry regionalne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa powiązane z klastrami regionalnymi. Usługi wspierające udział MŚP w rozwoju badawczym i technologicznym w obrębie europejskiego programu roboczego transportu powinny obejmować klastry regionalne z różnych krajów oraz ułatwiać nawiązywanie kontaktów i współpracy partnerskiej z większymi organizacjami. Celem projektu SMART było stworzenie podstawy dla świadczenia takich usług i poprzez liczne działania wyznaczone cele zostały w znacznej mierze osiągnięte. Uruchomiono witrynę internetową, stanowiącą główną platformę oferowania usług projektu oraz formę utrzymywania kontaktu między członkami sieci. Witryna zawiera też informacje umożliwiające wykorzystanie wyników projektu i podtrzymanie powstałej społeczności również po zakończeniu projektu. Są one udostępniane w postaci baz danych organizacji i możliwości dofinansowania oraz narzędzi pokrewnych. Doświadczenia z projektu SMART posłużą do zwiększania intensywności i skuteczności udziału MŚP w badaniach nad transportem lądowym w Europie. Ponieważ budżet wielu MŚP nie pozwala na udział w spotkaniach zagranicznych, bardzo przydatne w angażowaniu organizacji w działalność projektu okazały się wydarzenia dostępne przez Internet. Choć MŚP w dziedzinie transportu lądowego wykazują dużą innowacyjność pod względem pomysłów na projekty badawcze, dopasowanie ich do konkretnych zaproszeń stanowi pewien problem. Oznacza to, że przejście na oddolne systemy finansowania pozwoliłoby zwiększyć uczestnictwo w poszczególnych obszarach dotyczących transportu. Dodatkowo pomogłoby to MŚP uzyskać dostęp do sieci dużych przedsiębiorstw, a u tych ostatnich zwiększyło zainteresowanie wartością dodaną, jaką wnosi udział MŚP w projektach badawczo-rozwojowych. Działania projektu SMART potwierdziły też skuteczność internetowych narzędzi współpracy i sieci kontaktów w dzieleniu się pomysłami i projektami oraz wspieraniu otwartej innowacji. Narzędzia te mogą również posłużyć do wspierania MŚP w prezentowaniu pomysłów i dołączaniu do dużych projektów. Ponieważ transport lądowy wciąż zwiększa swój zasięg i wpływ na życie codzienne, strategiczne wykorzystanie wyników projektu SMART może wspomóc działania badawcze, które przyniosą w przyszłości znacznie korzyści dla wszystkich Europejczyków.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania