Skip to main content

HERA Joint Research Programme

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania w dziedzinach humanistycznych są ważne

Projekty wielostronne w dziedzinie dynamiki kulturowej, kreatywności i innowacyjności wspierają realizację programów badań humanistycznych w zakresie głównych wyzwań społecznych, kulturowych i politycznych Europy.

Zmiana klimatu i środowisko

Europejska przestrzeń badawcza (EPB) obejmuje badania nie tylko z dziedziny nauk ścisłych i technologii, ale także nauk humanistycznych — od sztuki i języka po antropologię i filozofię i od historii i badań wyznaniowych po kulturę i media. Badania te pomagają Europejczykom zrozumieć ich tożsamość, wspierają proces integracji europejskiej, a także wspomagają i umożliwiają odpowiedzialną i zrównoważoną innowacyjność. To właśnie jest misją inicjatywy Nauki Humanistyczne w europejskiej przestrzeni badawczej (HERA), która pomogła w zainicjowaniu projektów w wielu dziedzinach związanych z dziedzictwem, polityką, kulturą i społeczeństwem. Jednym z najnowszych działań jest program "HERA Joint Research Programme" (HERAJRP), którego celem jest finansowanie projektów w dziedzinie dynamiki kulturowej, kreatywności i innowacyjności. Aby uruchomić i realizować dalsze założenia programu, zorganizowano konferencję w Austrii nt. "Nauki humanistyczne jako źródło kreatywności" oraz "Dynamika kulturowa: dziedzictwo i tożsamość". Przeprowadzono szereg warsztatów i zorganizowano zaproszenie do składania wniosków dla kandydatów z całej Europy, na które odpowiedziało ponad 200 zainteresowanych stron poszukujących środków na sfinansowanie swoich międzynarodowych projektów. Spośród wszystkich wniosków recenzenci zatwierdzili 19 wniosków, których twórcy skorzystają z finansowania w wysokości ok. 16 mln euro. Zapewniwszy należyte wykorzystanie przyznanych funduszy, zespół projektu zajął się monitorowaniem wydatków i oceną postępów badawczych. Ponadto część zespołu HERAJRP utworzyła Komitet Doradczy ds. Transferu Wiedzy (KTAC), aby zwiększyć świadomość w zakresie znaczenia badań humanistycznych prowadzonych poza środowiskiem akademickim. To obejmowało wydarzenia networkingowe i działania z zakresu transferu wiedzy, które zrzeszyły partnerów akademickich i nieakademickich biorących udział w więcej niż jednym projekcie HERAJRP. Latem 2013 r. główne rezultaty projektu zaprezentowano szerokiej publiczności podczas Festiwalu Nauk Humanistycznych w Londynie. Na koniec w wyniku 19 międzynarodowych projektów HERAJRP powstało wiele publikacji akademickich. Końcową broszurę programu opracowano w 2014 r. Zawiera ona przegląd głównych osiągnięć projektów HERAJRP, a także opis programu i prezentację organów zarządczych i wykonawczych. Analizy przypadków zaprezentowanych w broszurze podkreśliły transfer wiedzy i działania oparte na wymianie w ramach licznych projektów, ukazując szerszą perspektywę finansowania ze środków HERA, które wykracza poza środowisko akademickie.

Słowa kluczowe

Nauki humanistyczne, dynamika kulturowa, europejska przestrzeń badawcza, wspólne badania, transfer wiedzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania