CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Hunting for Sustainability

Article Category

Article available in the following languages:

Zrównoważone podejście do myślistwa

Działalność człowieka na całym świecie wywiera coraz większą presję na środowisko naturalne. Szczególnie kontrowersyjnym tematem jest wpływ myślistwa na różnorodność biologiczną.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Łowiectwo jest głęboko osadzone w strukturach społecznych i wzorcach kulturowych, a przy tym odgrywa kluczową rolę w sporach o gospodarowanie zasobami naturalnymi na całym świecie. W ramach finansowanego przez UE projektu HUNT ("Hunting for sustainability" – witryna projektu http://fp7hunt.net) dokonano analizy roli i wpływu myślistwa pod względem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i ekologicznym w różnorodnych kontekstach. Członkowie zespołu projektu badali znaczenie gospodarcze, kulturowe i społeczne myślistwa na przykładzie szczegółowych studiów przypadku. Badania dotyczyły kilku krajów w różnych regionach (Skandynawii, Europie Południowej i Afryce Wschodniej) i objęły analizy instytucji lokalnych regulujących łowiectwo oraz wpływ ich działań na ochronę różnorodności biologicznej. Stwierdzono, że myślistwo jest działalnością powszechną, ale bardzo zróżnicowaną i pełniącą wiele ról, a zrozumienie jego wpływu wymaga uwzględnienia nie tylko jego roli ekologicznej, ale też kulturowej, ekonomicznej i instytucjonalnej. Innymi słowy, formułowanie skutecznej polityki ochrony przyrody wymaga uwzględnienia roli myślistwa w społeczeństwie. Wpływ łowiectwa na badane obszary był różny w zależności od kontekstu społecznego i instytucjonalnego, czyli czynników motywujących do polowań i regulujących ich prowadzenie. Wyniki wykazały, że w zależności od metod gospodarki łowieckiej konsekwencje dla różnorodności biologicznej mogą być zarówno negatywne, jak i pozytywne. Pomijając zastrzeżenia natury etycznej i gospodarczej, wiele z przeprowadzonych badań wykazało, że właściwa gospodarka łowiecka może przynosić korzyści. . Wiele wskazuje na to, że cele gospodarki łowieckiej są często zbieżne z celami ochrony przyrody, przez co stosowanie najlepszych praktyk w dziedzinie myślistwa może mieć pozytywne skutki dla ekosystemu. Wyniki projektu HUNT mogą przyczynić się do ukierunkowania dalszych dyskusji i stworzyć wspólną platformę obiektywnych stwierdzeń i wspólnej wiedzy, która posłuży za podstawę do podejmowania trafnych i stosownych decyzji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania