Skip to main content

Network of leading MESOcosm facilities to advance the studies of future AQUAtic ecosystems from the Arctic to the Mediterranean

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania planktonu odzwierciedlają warunki panujące na otwartym oceanie

Zakwaszenie oceanu, wzrost temperatury, zanieczyszczenie i gatunki inwazyjne to zagrożenia dla morskich ekosystemów stanowiących ważne źródło żywności dla milionów ludzi. Naukowcy zbadali te problemy, wykorzystując duże, eksperymentalne obiekty wodne, które ujawniają sposób, w jaki działalność człowieka i zmiana klimatu wpływają na morskie sieci pokarmowe.

Zmiana klimatu i środowisko

W ekologii morza badanie ekosystemów i łańcuchów pokarmowych na otwartych morzach i wodach (strefy pelagialne) stwarza szczególne wyzwania techniczne, które można częściowo przezwyciężyć dzięki zastosowaniu mezosytemów. Mezosystemy wodne to eksperymentalne zagrody wodne zaprojektowane w celu odzwierciedlenia systemów pelagialnych zbliżonych do warunków naturalnych. Ich wykorzystanie jest kluczowe dla zrozumienia wpływu działalności człowieka i zmiany klimatu na plankton i gatunki znajdujące się na wyższych poziomach łańcucha pokarmowego. Infrastruktura mezosystemu morskiego jest kosztowna i złożona i została stworzona tylko w kilku miejscach na świecie, odtwarzając środowiska w różnych masach wodnych. Celem finansowanego ze środków UE projektu MESOAQUA było zwiększenie dostępu do takich obiektów, co wpływało na rozwój badań ekosystemów wodnych pochodzących z Arktyki i Morza Śródziemnego. Wiele z tych badań zostało przeprowadzonych po raz pierwszy w danej dziedzinie. Obejmują one pierwsze przeprowadzone na dużą skalę badania z użyciem mezosystemów dotyczące wpływu zakwaszania oceanu spowodowanego przez dwutlenek węgla (CO2) na populację planktonu w wysuniętych najdalej na północ obszarach Arktyki. W ramach projektu MESOAQUA zbadano również łączny wpływ wzrostu temperatury i CO2 na naturalny plankton morski. Ponadto naukowcy określili wpływ saharyjskiego pyłu na biochemię wschodnich obszarów Morza Śródziemnego. Większość działań w ramach mezosystemu przeprowadzono w osłoniętych wodach przybrzeżnych. Projekt MESOAQUA zaowocował dalszym rozwojem technologii poprzez objęcie badaniami otwartych wód: największego środowiska na Ziemi. Naukowcy współpracowali z innymi konsorcjami w celu opracowania i przetestowania systemów przeznaczonych do prowadzenia badań na otwartych wodach. Taka współpraca znacząco poprawiła standard badawczy europejskich obiektów mezosystemowych dzięki zastosowaniu dobrych praktyk, transferowi technologii i rozpowszechnianiu wiedzy. Do chwili obecnej opublikowano 46 artykułów w międzynarodowych, branżowych czasopismach naukowych, z których 27 to czasopisma o otwartym dostępie. Ponadto w tym samym okresie zrealizowano 137 działań rozpowszechniających informacje w postaci prezentacji, plakatów, prac doktorskich, artykułów prasowych i filmów. Zrealizowane działania koncentrujące się na różnych aspektach ekosystemu morskiego, od zakwaszania oceanu po wpływ toksyn, znacząco przyczynią się do zrozumienia sposobu, w jaki morska sieć pokarmowa zareaguje na przyszłą zmianę klimatu. Wszelkie informacje dotyczące badań prowadzonych za pomocą mezosystemu są nadal upubliczniane i regularnie aktualizowane na stronie internetowej http://mesocosm.eu. Wszystko to, łącznie z konsorcjum stworzonym w tym okresie, stanowi wielkie dziedzictwo projektu MESOAQUA.

Słowa kluczowe

Mezosystemy, zmiana klimatu, ekosystemy wodne, Arktyka, śródziemnomorski

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania