Skip to main content

Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie dobrej koniunktury w regionie śródziemnomorskim

Unia dla Śródziemnomorza to sojusz między UE a kilkoma państwami śródziemnomorskimi, której celem jest promowanie pokoju i dobrej koniunktury w regionie. Naukowcy zbadali wpływ polityk w sprawie handlu, zarówno na skalę europejską, jak i lokalną, zrównoważoności i rozwoju obszarów wiejskich.

Zmiana klimatu i środowisko

Od roku 1995 UE i kilka śródziemnomorskich krajów partnerskich (MPC) prowadzi współpracę w zakresie kształtowania polityki handlowej. Jednak niedawno okazało się, że podejścia charakteryzujące się liberalizacją handlu tradycyjnego nie wystarczają, by zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries" (SUSTAINMED) zbadano polityki lokalne i europejskie w sprawie rolnictwa, zapobiegania ubóstwu, zrównoważoności, bezpieczeństwa żywnościowego i handlu. Naukowcy skupili się na Egipcie, Maroku i Tunezji, a także Turcji, ważnym kraju nienależącym do śródziemnomorskich krajów partnerskich. Badania w zakresie ubóstwa ujawniły, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat sytuacja poprawiła się, jednak zjawisko to nadal stanowi poważny problem w tych krajach. Ponadto stwierdzono, że ubóstwo ma efekt uderzeniowy na wszystkie inne badane sektory. W projekcie SUSTAINMED stwierdzono także, że polityki są zwykle tak naginane, by zaspokajały potrzeby w zakresie zrównoważoności gospodarczej, jednak bez uwzględnienia zarządzania zasobami, działań ochronnych czy aspektów społecznych. W celu zgłębienia skutków polityki liberalizacji handlu, naukowcy wykorzystali podejście analizy globalnego łańcucha wartości. Wywnioskowali, że działania muszą skupiać się na zwiększaniu wartości dóbr, nie zaś na obniżaniu kosztów produkcji. Te i inne odkrycia rozpowszechniano za pośrednictwem serii warsztatów i seminariów. Zostaną także podsumowane i opublikowane w formie książkowej. Projekt SUSTAINMED pomoże organom legislacyjnym UE i MPC w tworzeniu odpowiednich polityk z uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważoności.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania