Skip to main content

EXTreme ICing Environement

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szersza perspektywa na poziomie cz¹steczkowym

Finansowanie przez UE umo¿liwi³o zakup najnowoczeœniejszego sprzêtu do obrazowania w wa¿nym oœrodku badañ nad biologi¹ molekularn¹ w Grecji. Wœród œwiadczonych us³ug jest obecnie zaawansowane obrazowanie komórkowe oraz badania nad interakcjami leków.

Technologie przemysłowe

Pocz¹tki prowadzonych w Grecji badañ z zakresu biologii molekularnej siêgaj¹ za³o¿enia w po³owie lat 60. XX wieku pierwszego oœrodka badawczego — Instytutu Biologii. W wyniku stopniowego rozwoju innych instytutów badawczych oraz programów uniwersyteckich w roku 1999 powsta³ Wydzia³ Biologii Molekularnej i Genetyki (MBG) przy Uniwersytecie im. Demokryta w Tracji. To jedyny wydzia³ uniwersytecki w Grecji, zajmuj¹cy siê programami badawczymi z zakresu biologii molekularnej i genetyki. Na Wydziale Biologii Molekularnej i Genetyki rozpoczêto realizacjê finansowanego przez UE projektu Biostrength, którego celem jest usprawnienie infrastruktury tej placówki i zwiêkszenie jej potencja³u badawczego. Planuje siê przekszta³cenie wydzia³u w krajowe i miêdzynarodowe centrum specjalizuj¹ce siê w badaniach z tej dziedziny. Dofinansowanie umo¿liwi³o utworzenie imponuj¹cego g³ównego oœrodka badañ nad obrazowaniem komórek i interakcjami biomolekularnymi (Cell Imaging and Biomolecular Interactions — CiBIT). Oœrodek CiBIT wyposa¿ono w najnowoczeœniejszy sprzêt do obrazowania, którego nie mo¿na znaleŸæ nigdzie indziej w Grecji. Wyposa¿enie sk³ada siê z odpowiednio skonfigurowanego systemu konfokalnego firmy Andor z wiruj¹cym dyskiem oraz bioczujnika powierzchniowego rezonansu plazmonowego ProteOn XPR36 (Bio-Rad). Instytut odgrywa znacz¹c¹ rolê, œwiadcz¹c us³ugi z zakresu zaawansowanego obrazowania komórkowego oraz badañ nad interakcjami leków, zarówno na potrzeby spo³ecznoœci uniwersyteckiej, jak i podmiotów spoza niej. Zwiêkszy³y siê równie¿ mo¿liwoœci szkoleniowe oœrodka CiBIT oraz wydzia³u MBG. Finansowanie u³atwi³o zorganizowanie kilku sesji warsztatowych oraz wewnêtrznych sesji szkoleniowych, a tak¿e wymianê personelu. W ujêciu ogólnym projekt Biostrength umo¿liwi³ znaczne zwiêkszenie potencja³u badawczego wydzia³u MBG Uniwersytetu im. Demokryta w Tracji w dziedzinie obrazowania komórek oraz interakcji biomolekularnych. Dziêki zwiêkszeniu potencja³u badawczego oraz zakresu us³ug wzros³a miêdzynarodowa reputacja tego wydzia³u. Rozwój miêdzynarodowych przedsiêwziêæ badawczych oraz publiczne uznanie umo¿liwi¹ nap³yw renomowanych naukowców, a tak¿e dalsze finansowanie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania