Skip to main content

Reinforcing the international cooperation in FP7 FAFB strengthening the CIRCLE of Third Countries BIO NCPs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ożywianie współpracy w dziedzinie badań dotyczących żywności

Współpraca z naukowcami z zagranicy dobrze służy Europie. Dzięki budowaniu sieci krajowych punktów kontaktowych (KPK) finansowany ze środków UE, projekt umożliwia współpracę w dziedzinach żywności, rolnictwa i rybołówstwa oraz biotechnologii (FAFB).

Zmiana klimatu i środowisko

Jednym z elementów misji siódmego programu ramowego (7PR) UE jest współpraca z naukowcami z państw pozaeuropejskich. Kluczową rolę w jej ułatwianiu odgrywają KPK, 7PR wspiera zatem sieci współpracy badawczej. Aby to umożliwić w kontekście dziedzin FAFB, powstał projekt BIO CIRCLE 2 . W trwającym dwa lata, do stycznia 2013 r., projekcie brało udział 5 partnerów z Europy i 16 z pozostałych państw świata. Projekt BIO CIRCLE 2 otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln euro. Przy jego wsparciu, w ramach projektu skupiono się na zwiększeniu udziału naukowców z państw pozaeuropejskich w projektach 7PR FAFB oraz na wzmocnieniu współpracy. Projekt BIO CIRCLE 2 osiągnął swoje cele. Zwiększył zdolności pozaeuropejskich KPK poprzez organizację pięciu sesji szkoleniowych, skupiających się na kwestiach związanych z 7PR. Odbywały się one za pośrednictwem Internetu oraz w różnych miejscach w Europie. Dodatkowo, w ramach projektu rozwijano możliwości zagranicznych naukowców poprzez organizowanie dni informacyjnych i sesji szkoleniowych, odbywających się w ich krajach. Ogółem odbyło się 116 wydarzeń, podczas których partnerzy mieli okazję do wymiany doświadczeń. Również europejskie KPK BIO wspólnie z Komisja Europejską zorganizowały dwa wydarzenia kojarzenia kontaktów, które zbiegły się z dwoma konkursami w ramach inicjatywy europejskiej biogospodarki opartej na wiedzy (KBBE). Odnotowano znaczący wzrost uczestnictwa w konkursach PR7-KBBE. Działania projektu BIO CIRCLE 2 promowano przy użyciu różnych narzędzi, w tym strony internetowej projektu oraz ulotek. W ramach projektu powstała wzmocniona i poszerzona sieć, która ożywiła współpracę z pozaeuropejskimi agencjami w dziedzinach związanych z FAFB. Poszerzono też bazę wiedzy uczestników inicjatywy i wzmocniono możliwości badawcze setek naukowców na całym świecie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania