Skip to main content

Enhanced Communications in Emergencies by Creating and Exploiting Synergies in Composite Radio Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszanie komunikacji bezprzewodowej dla potrzeb reagowania w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych

Gdy ma miejsce katastrofa, zespoły ratownicze muszą być w stanie komunikować się bez przeszkód ze sobą nawzajem oraz ze zwierzchnikami. W ramach jednej z inicjatyw UE zaproponowano nowy system komunikacji, który usprawni zarządzanie w sytuacji kryzysowej.

Gospodarka cyfrowa

Od czasu pojawienia się bezprzewodowej komunikacji radiowej, zespoły ratownicze są zdolne do szybszego reagowania w obliczu katastrof i niebezpieczeństw. Jednak pomimo oczywistych zalet systemy komunikacyjne w wielu sytuacjach wykazują nadal znaczące niedostatki, takie jak brak interoperacyjności, skłonność do szybkiego przeciążania się w sytuacjach kryzysowych, a nierzadko niezdolność do szerokopasmowego przesyłania danych. Celem finansowanego ze środków UE projektu HELP (Enhanced communications in emergencies by creating and exploiting synergies in composite radio systems) było rozwiązanie tych problemów. W ramach projektu HELP stworzono zaawansowany system bezprzewodowy do przeciwdziałania skutkom katastrof, oparty na konwergencji różnych technologii, z którego będzie można korzystać bezpośrednio po zaistnieniu sytuacji kryzysowej. Po przeanalizowaniu scenariuszy operacyjnych i uwzględnieniu potrzeb użytkowników wyszczególniono główne wymagania wobec systemu, takie jak interoperacyjność, sieciowość i bezpieczeństwo. Zespół zdefiniował najważniejsze koncepcje, takie jak współdzielenie sieci i częstotliwości. Po zdefiniowaniu koncepcji i ich technicznych implikacji, zespół projektu HELP określił ramy zarządzania siecią awaryjną. Partnerzy przeprowadzili badanie wykonalności ram opartych na różnych poziomach i zasadach zarządzania. W projekcie przeprowadzono analizę w celu poznania ekonomicznego wpływu rozwiązań technicznych na istotnych aktorów, takich jak organy administracyjne i operatorów sieci. Pozwoliło to sformułować zalecenia dotyczące nowego modelu biznesowego. Uczestnicy projektu precyzyjnie dostosowali zaproponowane rozwiązanie, tak aby zapewnić lepszą komunikację służącą bezpieczeństwu publicznemu poprzez określenie ogólnego planu. Przeprowadzili także ukierunkowaną kampanię informacyjną, aby zwiększyć świadomość i zapewnić wsparcie europejskiego przemysłu, społeczności badawczej i użytkowników końcowych. W tym celu nawiązano kontakty z organizacjami regulacyjnymi i standaryzującymi, istotnymi organami UE oraz innymi powiązanymi inicjatywami finansowanymi przez UE. W celu zaprezentowania wyników i postępów osiąganych w projekcie zorganizowano dwa warsztaty. W projekcie HELP stworzono kompleksowe rozwiązanie wspierające komunikację na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz radykalnie zwiększające odporność komunikacji i możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Słowa kluczowe

Komunikacja bezprzewodowa, sytuacja kryzysowa, reagowanie w przypadku katastrof, systemy radiowe, komunikacja służąca zapewnianiu bezpieczeństwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

4 Listopada 2020